Hur går livsmedelskontrollen till?

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Miljöenheten kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Livsmedelsreglerna gäller hela vägen – från jord till bord

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan - från odling och uppfödning av djur, till produktion, distribution och ända fram till konsumentens tallrik. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU. Lagstiftningen reglerar bl.a. hygienkrav, utformning och underhåll av lokaler och utrustning, personlig hygien, utbildning, skadedjur, spårbarhet, märkning, faroanalys och mikrobiologiska kriterier. Livsmedelsverket har utvecklat ett sökverktyg, Kontrollwiki, där du lätt kan hitta den information om lagstiftning och kontroll du söker. Du hittar även all information på Livsmedelsverkets webbplats.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt utifrån verksamhetens hantering. Miljöenheten gör inte någon besiktning av lokaler innan verksamheten startar och kan inte säga hur just din verksamhet ska utformas.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om till exempel lämplig utbildning för olika personalkategorier eller vilka faror och risker som ska tas med i företagens faroanalys. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer.

Branschriktlinjer

Hur görs kontrollen?

I Ljusdals kommun är det Miljöenheten som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler. Miljöenheten arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll, oftast gör vi oanmälda kontrollbesök och kan behöva komma i pressade tidpunkter för att se att verksamheten klarar rutinerna vid de mest kritiska tidpunkterna. Men vi gör också besök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för. Mer information om avgifter finns på sidan Avgifter för livsmedelskontroll.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan så kallad extra offentlig kontroll tar vi ut en separat avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur, att det är rent och snyggt i lokalerna och att rätt information ges till konsumenterna. Lagstiftningen är omfattande och vid ett besök kontrolleras aldrig hela verksamheten. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. Läs mer om Livsmedelssäkerhet och hygien.

Kontrollen sammanfattas sedan av inspektören i en kontrollrapport som skickas ut till verksamhetsutövaren. Där framgår vad som har kontrollerats och om det finns brister.

Vilka regler gäller vid kontrollbesöket?

Miljöenhetens inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras behöver du rätta till detta. Miljöenheten gör alltid uppföljande kontroller av avvikelser för att se till att livsmedelslagstiftningen följs. Detta görs antingen vid nästa ordinarie kontroll eller vid en extra offentlig kontroll.

Vid en uppföljande kontroll ska företagaren kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Lagstiftningen är flexibel, det kan ofta finnas olika sätt att åtgärda avvikelser och vi kan inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Handlingar är offentliga

Miljöenheten är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.