Frågor och svar om ny lag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (FAQ)

Vad innebär den nya lagen?

Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning. Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.

Varför införs den tillfälliga lagen nu?

Trängsel är en avgörande faktor för smittspridningen och serveringsställen som till exempel kaféer och restauranger är därför platser med hög risk. Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer, HSLF-FS 2020:9, har inte reglerat tillsynen och åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt. Den nya lagen ska skärpa och effektivisera tillsynen av främst trängsel på dessa ställen. Den ger också tillsynsmyndigheten (kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd) fler sanktionsmöjligheter än vad som är möjligt enligt föreskriften.

Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

  • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
  • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
  • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
  • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
  • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
  • Tillsynen ska bli mer effektiv.
  • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Innebär den nya lagen några skillnader jämfört med tidigare föreskrifter?

Inte för den som driver serveringsverksamhet. Folkhälsomyndighetens föreskrift (HLSF-FS 2020:9) till restauranger har gällt sedan i mars och serveringsställen ska redan ha vidtagit åtgärder för att förhindra trängsel (läs mer under rubriken ”För dig som driver ett serveringsställe”). Men lagen tar nu sikte på serveringsställen, ett bredare begrepp (se nästa fråga om vilka ställen som omfattas av lagen). Den stora skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tillsynen och som utöver smittskyddsläkaren har befogenhet att tillfälligt stänga ned en verksamhet i de fall brister uppmärksammas eller besluta om att åtgärder måste tas.

Hur definieras ett serveringsställe?

En inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Gäller alltså inte ett take-away, kiosker, food trucks eller liknande där det inte finns sittplatser. Lagen gäller heller inte för personalrestauranger eller skolmatsalar.

Vad innebär att hålla avstånd?

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Ett förtydligande från det tidigare begreppet ”armlängds avstånd”. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar.

Vad gäller om en restaurang hyr ut till ett slutet sällskap, tex ett bröllop?

Om verksamheten normalt bedrivs till allmänheten gäller även lagen vid tillfällig uthyrning till slutna sällskap.

Vilka områden/ytor har serveringsstället ansvar för?

Gäller ALLA ytor på serveringsstället tex uteservering, entréer, taoletter, dansgolv, korridorer, trappor osv.

Kommer det att vara tillåtet att fortsätta med buffé där man tar mat och sedan sätter sig?

Ja, om gästerna kan plocka sin mat utan att trängas är det tillåtet. Vid köer bör minst 1 m avstånd finnas mellan gästerna.

Får serveringsstället ha livemusik?

Ja, samma regler gäller oavsett livemusik eller inte.

Får man ha dans?

Minst 1m avstånd mellan sällskap gäller så det kan bli svårt att skilja vilka som tillhör respektive sällskap.

Kommer kommunen att ta ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ned på tillsyn utifrån den nya lagen?

Nej, ingen avgift kommer att tas ut av verksamheterna utan staten går in och finansierar denna tillsyn. 

Vad händer om ett serveringsställe inte följer lagen?

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen och kan besluta om förbud och förelägganden i de fall lagen inte följs. Ett föreläggande, som kan förenas med vite, innebär att verksamheten måste åtgärda något inom en viss tid. Till exempel ta bort vissa stolar och bord, uppdatera rutiner, informera gäster tydligare eller liknande. Kommunen kan även förbjuda serveringsstället att tillfälligt fortsätta sin verksamhet tills dess att nödvändiga åtgärder vidtagits för att förhindra trängsel.

Vad gäller för trängsel på andra platser? Tex; stränder, butiker och kollektivtrafik?

Den tillfälliga lag som ger kommuner möjlighet att utöva tillsyn och besluta om åtgärder vid trängsel på serveringsställen gäller enbart på serveringsställen. Länsstyrelserna har tillsyn på allmänna platser samt butiker och kollektivtrafik.