Inventering av enskilda avlopp

Samhällsservicenämnden tog den 26 november 2019 beslut om att i förtid avsluta projektet Inventering av enskilda avlopp 2017-2020

Varför avslutas projektet?

Det finns flera anledningar till att projektet avslutas i förtid. Projektet har haft ett gott resultat och syftet med projektet anses vara uppnått i förtid. Det har samtidigt varit mer resurskrävande än förväntat, det har till viss del varit i konflikt med VA-planarbetet samt att bristen på entreprenörer gjort att förbud att använda fastighetens avloppsanläggning trätt i kraft innan man som fastighetsägare hunnit utföra några förbättrande åtgärder.

Att inventera (tillsyn av) enskilda avlopp är något som görs nationellt och något som kommunerna inte kan välja bort, däremot är kommunerna fria att själva sätta formerna för hur tillsynen ska bedrivas. Innan ett nytt projekt startas upp måste en ny plan tas fram som bättre överensstämmer med både miljöenhetens samt samhällets möjligheter att uppfylla projektmålen.

Vad innebär det att projektet haft ett gott resultat?

Ljusdals kommun har ca 4500 små avlopp. Av dessa har miljöenheten, mellan åren 2009-2014, uppmanat 1054 fastighetsägare med små avlopp (slamavskiljare < 1 m3) att rusta sina avlopp. Tyvärr var åtgärdstakten låg och man påbörjade därför inventeringsprojektet. Sedan projektet startade har nästan 1000 enskilda avlopp inventerats och av dessa är det ungefär 70% som inte når upp till lagens krav. Sedan projektet startade har nästan 600 avlopp åtgärdats och fler är på gång! Hittills har över 82% av de avlopp som inte når lagens krav åtgärdats frivilligt, utan föreläggande om vite.

Projektets mål

  • Inventera 1200 enskilda avlopp anlagda innan 2007
  • Minst 600 avlopp ska ha åtgärdats under projekttiden

Projektstatus oktober 2019

  • 983 avlopp inventerade
  • 576 beslut om förbud
  • Nästan 600 åtgärdade genom antingen ny anläggning, borttagande av WC eller installation av förbrännings- eller mulltoalett.

Jag har ett förbud, vad innebär detta för mig?

För dig som har fått ett beslut om förbud att använda din avloppsanläggning innebär avslutandet av projektet inget nytt. Ditt förbud gäller fortfarande och du bör så snart som möjligt påbörja planeringen av en ny anläggning. Ansökan om enskilt avlopp görs lättast i e-tjänsten (HÄR) men prata med en kunnig entreprenör först för att ta reda på vilken typ av anläggning som är mest lämplig för dig.

Min anläggning har inventerats men jag har ännu inte fått svar på om den behöver åtgärdas?

Av de strax över 200 anläggningar som inventerades under sommaren 2019 är det ett fåtal kvar att bedöma som kommer att få sitt beslut inom några månader.

Jag har fått information om att min anläggning ska inventeras men ingen inventering har gjorts?

Under våren 2019 skickade Miljöenheten ut ungefär 400 informationsbrev gällande inventering av enskilda avlopp till boende i södra Järvsö, väster om Ljusnan. Inventeringssäsongen 2019 gick dock inte helt som planerat och därför har vi ungefär 150 avlopp kvar att inventera.

Vi kommer att beta av de kvarvarande i en långsammare takt framöver. Några veckor innan vi kommer ut och inventerar din anläggning kommer du att få ett brev hem i brevlådan med information om hur inventeringen kommer att gå till samt ungefär när den kommer att ske.

Kontakta oss

Carina Håkansson
Miljöinspektör
0651-181 32
carina.hakansson@ljusdal.se