Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-04-23

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Plats
Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal

Sammanträdesdatum
2018-04-23

Tid
17:00

Ordförande
Björn Brink

Sekreterare
Karin Höglund

Ärenden

1.

Kommunrevisionens ordförande Roland Bäckman, är 1

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2017
Dnr 00175/2018 046

2.

Ekonomichef Tom Westerberg, är 2

Ljusdals kommuns årsredovisning 2017
Dnr 00003/2017 046

3.

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2017
Dnr 00182/2018 047

4.

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Dnr 00095/2018 047

5.

Årsredovisning och koncernredovisning för AB Ljusdalshem
Dnr 00150/2018 047

6.

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Ljusdal Energiföretag AB
Dnr 00137/2018 047

7.

Nya borgensramar för bolagen inom Ljusdal Energikoncern
Dnr 00004/2018 210

8.

Tidsplan gällande yttrande över fördjupad granskning av genomförda investeringar inom Ljusdals Energi AB
Dnr 00395/2017 016

9.

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram med 3 miljoner kronor för 2018
Dnr 00001/2017 045

10.

Personalpolicy för Ljusdals kommun
Dnr 00436/2014 060

11.

Slutredovisning gällande nybyggnad av carport vid Centralköket
Dnr 00059/2018 371

12.

Slutredovisning gällnade ombyggnad av Aulan
Dnr 00029/2012 371

13.

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2017
Dnr 00245/2017 700

14.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg fjärde kvartalet 2017
Dnr 00285/2017 700

15.

Fråga från Markus Evensson (S) till Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) gällande extratjänster
Dnr 00139/2018 033

16.

Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal med Trafikverket
Dnr 00141/2018 313

17.

Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) om kommunens beredskap inför nya Dataskyddsförordningen GDPR. Svar
Dnr 00179/2018 011

18.

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av bank. Svar
Dnr 00482/2017 040

19.

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ till översyn av hemsjukvården i länet. Svar
Dnr 00512/2017 750

20.

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. Svar
Dnr 00377/2015 212

21.

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum. Svar
Dnr 00382/2015 212

22.

Medborgarförslag med önskemål om slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter
Dnr 00132/2018 459

23.

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2018
Dnr 00097/2018 022

24.

Fyllnadsval av nämndeman
Dnr 00169/2018 022

25.

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
Dnr 00117/2018 022

26.

Lägesrapport från Inlandsbanan AB om upprustning av Inlandsbanan- för kännedom
Dnr 00066/2018 062

27.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunfullmäktige 2018-03-26

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Paragrafer
§ 28-43

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-05

Datum då anslaget tas ned
2018-04-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-03-26

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-04-05

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-04-05

Paragrafer
§ 59-85

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-12

Datum då anslaget tas ned
2018-05-04

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-04-05

Allmänna utskottet 2018-04-10

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Paragrafer
§ 34-49

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-16

Datum då anslaget tas ned
2018-05-08

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2018-04-10

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-04-17

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-04-17

Paragrafer
§ 33-44

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-19

Datum då anslaget tas ned
2018-05-11

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer § 33-41
Åsa Älander § 42-44

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-04-17

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-04-11

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-11

Paragrafer
§ 21-28

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-12

Datum då anslaget tas ned
2018-05-04

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-04-04

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-04

Paragrafer
§ 68-90

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-12

Datum då anslaget tas ned
2018-05-04

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-03-28

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-28

Paragrafer
§ 36-58

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-11

Datum då anslaget tas ned
2018-05-04

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden UN 2018-04-12

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-12

Paragrafer
§ 29-36

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-19

Datum då anslaget tas ned
2018-05-11

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-04-12

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden 2018-04-19

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-19

Paragrafer
§ 36-43

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-19

Datum då anslaget tas ned
2018-05-11

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet MYN 2018-04-19

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2018-04-09

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-09

Paragrafer
§ 5-8

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-18

Datum då anslaget tas ned
2018-05-11

Sekreterare
Ann-Christine Hammarsten

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320