Meny
Sök

Anslagstavla för justerade protokoll

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-01-29

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Plats
Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Tid
18:00

Ordförande
Björn Brink

Sekreterare
Karin Höglund

Ärenden

1.

Tilläggsbudget 2018, ELP 2019-2020
Dnr 00001/2017 045

2.

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån alternativt borgen för upprustning av stationshuset i Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett
Dnr 00431/2017 043

3.

Förslag från kommunfullmäktiges Jämställdhetsberedning gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals kommuns verksamheter
Dnr 00400/2017 060

4.

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018
Dnr 00489/2017 709

5.

Rättning av renhållningstaxa
Dnr 00079/2017 042

6.

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg tredje kvartalet 2017
Dnr 00285/2017 700

7.

Motion från Stina Bolin, Irene Jonsson och Annelie Wallberg (S) om friskvårdstimme på arbetstid
Dnr 00514/2017 034

8.

Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs
Dnr 00540/2017 831

9.

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av konstpolicy inom Ljusdals kommun
Dnr 00543/2017 814

10.

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av kulturgaranti inom skolan
Dnr 00542/2017 629

11.

Medborgarförslag gällande springvänligt underlag längs gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal
Dnr 00537/2017 259

12.

Fyllnadsval efter Ingela Gustavsson (V) gällande uppdrag som ledamot i gemensam nämnd för FoU Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe
Dnr 00463/2017 022

13.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom


Allmänhetens frågestund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund. Regler kring detta återfinns på kommunens hemsida. Sista tidpunkt för att lämna skriftliga frågor är fredag 26 januari kl 12:00. Åhörare hälsas välkomna!

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-01-11

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-11

Paragrafer
§ 1-19

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-18

Datum då anslaget tas ned
2018-02-09

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Ks 2018-01-11

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-01-16

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-01-16

Paragrafer
§ 1-8

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-18

Datum då anslaget tas ned
2018-02-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-01-16

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-01-10

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-01-10

Paragrafer
§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-18

Datum då anslaget tas ned
2018-02-08

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-01-17

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-01-17

Paragrafer
§ 1-24

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-18

Datum då anslaget tas ned
2018-02-08

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens AU 2018-01-08

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-01-08

Paragrafer
§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-09

Datum då anslaget tas ned
2018-01-31

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Myndighetsnämnden

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320