Så här arbetar revisorerna

I formell mening utgör varje revisor en egen myndighet. I det praktiska revisionsarbetet arbetar vi dock tillsammans och har en stor samsyn om hur revisionsarbete ska bedrivas. Vi är oberoende och opartiska, vi bedriver revisionsarbetet självständigt och omfattas av reglerna för tystnadsplikt. Vår strävan är att saklighet ska vara vägledande vid vårt agerande, våra bedömningar och uttalanden. Revisorerna biträds i sitt arbete av Komrev inom Pricewaterhouse Coopers. Komrevs revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. Komrev har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

Revisionens uppgifter

Vi har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet, både den som bedrivs av styrelser och nämnder och den som finns i bolagsform. Vi arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten, samt kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Våra uppgifter finns beskrivna i kommunallagens nionde kapitel.

Kommunfullmäktige har även fastställt ett reglemente för revisorernas arbete. Vi granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders ansvarsområden. Vi prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig, samt om räkenskaperna är rättvisande. Vi granskar även de kommunala företagen utifrån likartat synsätt. Detta arbete sker tillsammans med auktoriserade revisorer.

Vårt arbete dokumenteras fortlöpande i revisionsrapporter och i skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Vi avger varje år en berättelse till kommunfullmäktige med en redogörelse för resultatet av revisionen. Vi kan rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda, och ska i vår revisionsberättelse uttala oss om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Vi tillämpar god revisionssed i arbetet 

God revisionssed är den praxis som råder bland förtroendevalda revisorer och sakkunniga och är inte reglerad i lag, reglemente eller på annat sätt. Den goda seden anger de förhållningssätt som bör råda i arbetet. Den belyser också revisionsprocessen och det nödvändiga i att göra urval utifrån kriterierna väsentlighet och risk. Planering av revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till de ekonomiska ramar som står till revisorernas förfogande. Vi upprättar varje år en revisionsplan för vårt arbete. Revisionsplanen delges styrelser och nämnder.

Så här arbetar vi 

Utifrån de regler som finns för uppdraget, arbetar vi på följande sätt: Revisionen ska vara framåtsyftande, leda till utveckling, förbättring och en effektivare verksamhet, uppfattas som en tillgång i det demokratiska arbetet och vara ett stöd för arbetet i styrelser och nämnder, bedrivas i en positiv anda och i dialog med styrelser och nämnder, granska att kommunfullmäktiges beslut genomförs av styrelser och nämnder, granska att styrelser och nämnder har en effektiv resursanvändning och att de följer upp kvaliteten inom sina verksamheter, ställa tydliga krav på styrelser och nämnder, samt arbeta på ett sådant sätt att granskningar bidrar till önskvärda förändringar i styrelsers och nämnders verksamhet.