Fördjupad översiktsplan Öjeberget, välkommen att lämna synpunkter

Kartbild över området för fördjupad översiktsplan Öjeberget.

Samhällsserviceförvaltningen har upprättat en granskningshandling till den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget i Järvsö. Fram till 10 mars finns chans att lämna synpunkter.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och visioner som finns för området, exempelvis genom att peka ut lämplig markanvändning där avvägningar har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av värdefulla värden.

Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig för granskning på entréplanet i Kommunhuset vid Riotorget i Ljusdal samt på kommunens webbplats, ljusdal.se. Planen är utställd för granskning under två månader, från 13 januari till 10 mars.

Skicka dina skriftliga synpunkter senast 10 mars till: Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal.

En fördjupad översiktsplan ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Om du har frågor, kontakta samhällservicesförvaltningens plan- och byggenhet.