Samrådstiden har förlängts till den 15 maj!

Syftet med den fördjupad översiktsplan för Öjeberget är att peka ut lämplig markanvändning, där avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av de värden som är viktiga för Järvsö och Öjeberget.

Det dokumentet som finns tillgängligt är en samrådshandling och är endast ett förslag på markanvändningen och strategier. Under samrådet ges tillfälle att påverka och yttra sig på förslaget, vilket innebär att förslaget kan komma att revideras och ändras till beslut om antagande blir aktuellt.

Skicka ditt yttrande till kommun@ljusdal.se senast den 15 maj.

Vid frågor kontakta planingenjör:
Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se