Vision och styrmodell

Ljusdals kommuns Vision beskriver en framtida bild att sträva efter. Den har sin givna plats högst upp i styrmodellen och ska vara det övergripande dokument som vägleder kommunens beslutsfattande, helt ner till daglig verksamhet och aktivitet.

I Ljusdal har vi identifierat de områden som vi anser vara av strategisk betydelse för att skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet, trygghet och välfärd.

Vision innehåller följande fokusområden

  • För de människor som bor i kommunen eller önskar att flytta hit behövs det arbetstillfällen. Människorna i vår kommun måste ha möjlighet till egen försörjning. Ljusdals kommun är, med dess utbud av samhällsviktiga funktioner, den största arbetsgivaren. Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar för företagens utveckling, eftersom vi tror att de flesta nya arbetena skapas inom våra befintliga rörelser och näringar. Samtidigt välkomnar och stödjer vi etablering av nya verksamheter i kommunen.

  • Bildning och utbildning måste vara en självklarhet som genomsyrar vårt samhälle. De möjligheter som skapas kommer att vara avgörande för framtid och utveckling. För att ytterligare höja utbildningsnivån satsar Ljusdals kommun medvetet på utbildningens alla delar, från förskola till högskola. Kvalitet och resurser ger ständiga förbättringar och stigande resultat, för såväl den enskilde som för det gemensamma.

  • Att kommunicera med människor, träffas och berikas, är en naturlig del av våra dagliga liv. En väl utbyggd infrastruktur av kommunikationer, i form av kollektivtrafik och vägar liksom teknik för vår tids digitala mötesplatserär absolut avgörande.

  • En fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor ska kunna bo och verka i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär, och i lägen där människor önskar leva, måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning.

  • Människorna behöver rekreation och inspiration för att upprätthålla sin livskvalitet och hälsa. Vi har kulturmiljöer av världsklass liksom intressant industrihistoria på flera platser inom kommunen. Det är av stor betydelse att det erbjuds rika möjligheter att såväl delta i som besöka aktiviteter och evenemang inom kultur, idrott och fritid. Goda förutsättningar för alla kulturarbetare och idrottare är grunden. Ett utvecklande av dessa sektorer, i nära samarbete med föreningar och ideella, utgör viktiga byggstenar för vår hållbara kommun.

  • Naturen är och har varit vår bygds grundläggande tillgång, som betydande källa för skapandet av resurser och som plats för livgivande aktiviteter. Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete, värna naturen och medvetet arbeta för en sund och framtidsinriktad livsmiljö i kommunens alla delar, i tätorter såväl som på landsbygd.

  • Den offentliga servicen är avgörande för människornas möjligheter att leva, studera och arbeta, liksom därmed även för våra näringar. Kommunens verksamheter måste fortsätta att utveckla sina förmågor som stöd för medborgare och företag. Andra offentliga aktörer ska påverkas att förstärka sin närvaro i kommunen.

  • Människorna kommer alltid att vara vår största tillgång. Bygden präglas av en öppen, trygg och välkomnande kultur. I vår kommun arbetar vi aktivt och medvetet för ett demokratiskt engagemang baserat på den rikedom och mångfald som skapas i mötet mellan människor.

Kommun­chef

Nicklas Bremefors

0651-180 00

nicklas.bremefors@ljusdal.se