Överklaga beslut

Hur du överklagar

Om du är missnöjd med det beslut som fattats angående ditt ärende kan du överklaga detta. Överklagan sker då av arbetsmarknads- och socialnämndens beslut, enligt förvaltningslagen SFS 1986:23.

Hållpunkter för överklagan

  • Ange vilket beslut som överklagas.
  • Ange vad i beslutet som du överklagar.
  • Ange vilken ändring i beslutet du vill ha.
  • Uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Underteckna skrivelsen med namn och datum.
  • Anlitar du ombud kan även ombudet underteckna skrivelsen, då måste du bifoga en fullmakt.
  • Behöver du mer information om hur du överklagar kan du vända dig till din handläggare hos oss. Din handläggare kan hjälpa dig med överklagandet.

För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ett överklagande måste skrivelsen ha inkommit till arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet (Förvaltningslagen § 23).

Kontakt

Ljusdals kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
827 80  LJUSDAL

Nämndsekreterare
0651-180 00 (växel)