VA-plan för Ljusdals kommun

Antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2020 § 66.
Lagakraftvunnen 9 juli 2020.

Kontakta oss

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson