Covid-19: Aktuell information från kommunens verksamheter

Sidan innehåller information om åtgärder och anpassningar som kommunen gjort för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Innehållsförteckning:

Utbildning & förskola

Utbildning & förskola

Förskola och fritidshem

Uppdaterad 15 mars.

Folkhälsomyndigheten: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

Ljusdals kommun följer alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårdnadshavare har ansvar att hålla sig uppdaterade.

Rutin för hämtning och lämning av förskolebarn:

 • All hämtning och lämning sker utomhus alternativt vid ytterdörr.
 • På morgonen finns personal utomhus från cirka klockan 07:00.
 • På eftermiddagar förläggs i stort sett alla aktiviteter utomhus.
 • Om barnet tillfälligt vistas inomhus vid hämtning, stanna vid dörren och ring personalen.
 • Undvik att skapa större samlingar i samband med hämtning eller lämning.
 • Prata med personalen på förskolan om du har frågor angående rutinen och olika avvikelser.

Rätt till tid på förskola och fritidshem vid vårdnadshavares permittering:

 • Barns rätt till tid på förskola och fritidshem påverkas om en eller flera vårdnadshavare permitteras. Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola eller fritidshem. Tiden anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor. Om vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 30 april.

Hur undervisningen utförs i grundskolornas alla klasser varierar. Kontakta respktive skola för närmare information.

Modermålsundervisning:

 • Högstadiet: Modersmålslärarna kontaktar sina elever och organiserar undervisning via Classroom eller Meet. Undervisningen sker delvis på distans och via uppgifter som skickas till eleven.
 • Mellanstadiet: Modersmålslärarna ger uppgifter till eleverna, dels via kontakt med vårdnadshavare och/eller med hjälp av kontaktpersonerna på de olika skolorna.
 • Lågstadiet: Modersmålslärarna ger uppgifter till eleverna, dels via kontakt med vårdnadshavare och/eller med hjälp av kontaktpersonerna på de olika skolorna.

Övrig information:

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 17 februari.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 20 januari.

Så här jobbar vuxenutbildningen på UC för att minska smittspridning av covid-19:

 • All undervisning sker i huvudsak på distans. I vissa fall kan lärare, om de anser det nödvändigt och genomförbart, ta in elever till Utvecklingscentrum, UC. Det sker endast vid behov i vissa praktiska moment eller för att ge stöd för att klara kursen och få betyg.
 • När elever kommer till UC ska restriktioner följas om att hålla avstånd, tvätta händerna, använda handsprit med mera. Alla lärare informerar och påminner sina elever om de restriktioner som gäller på UC samt informerar biträdande rektor när och hur de tar in elever till UC. Det finns därmed en översikt över hur många elever som rör sig i huset dag för dag.
 • Städning i lokalerna sköts för att minska risken för smittspridning.

Om du som elev känner oro för att komma till UC kan du kontakta din lärare för en planering utifrån dina behov. Det kan till exempel vara att skjuta upp praktiska moment till senare tillfälle.

Vid frågor, kontakta:
Biträdande rektor Helena Nordin
0651-34 00 34
helena.nordin@ljusdal.se

Rektor Therese King
0651-184 97
therese.king@ljusdal.se

Övrig information:

Vård & omsorg

Omsorg & stöd

Barn- och ungdomsenheten

Uppdaterad 30 april.

 • Sköter kontakten med klienter digitalt eller via telefon.
 • Barn- och ungdomsenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651-34 00 73.

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 30 april.

 • Det kan ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Butik UNIK och Riokompaniet

Uppdaterad 5 januari.

Butik UNIK och Riokompaniet har corona-anpassat sina verksamheter.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 30 april.

 • All gruppverksamhet hos Familjeteamet är inställd. Istället erbjuds telefonsamtal och Teamsmöten.
 • Familjeteamet håller inga nätverksmöten.
 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter inomhus.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten hos Familjecentrum i de lägen som bedöms lämpliga.

Flyktingenheten

Uppdaterad 17 februari.

 • Flyktingenheten håller kontakt med kunder via telefon och digitalt.
 • Bovärden på Gärdeåsen undviker fysiska möten och sköter kontakt via telefon.
 • Mötesplatsen för nyanlända är stängd tills vidare.
 • Flyktingenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651-183 26, 070 - 364 93 16.

Färdtjänst

Uppdaterad 4 november 2020.

 • Från 1 november 2020 åker alla som är 70 år och äldre automatiskt ensamma i färdtjänstfordonet.
 • Alla personer som är yngre än 70 år samåker, om personen inte har en funktionsedsättning som hindrar. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att få ett sådant tillstånd.

Försörjningsstöd, AME och alkohol- och tobakshandläggning

Uppdaterad 9 februari.

Följande gäller:

 • Entrédörren till försörjningsstöd, AME samt alkohol- och tobakshandläggning på Hotellgatan 6 i Ljusdal hålls låst.
 • Max åtta personer får vistas i väntrummet. Värdinnan ansvarar för detta följs. Om kö uppstår på trottoaren utanför kan det bli behov av att märka upp för att köande ska hålla avstånd till varandra.
 • Ingen personal finns i väntrummet för hjälp med dator eller blanketter. Frågor från klient vidarebefordras från värdinna till socialsekreterare eller handläggare för svar måndag – tisdag och torsdag – fredag mellan klockan 10-11:30.
 • Du som vill ha kontakt med en handläggare gör det enklast via telefon eller mail. Kontakt med försörjningsstöd sker på telefontid klockan 13:15-14:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag på nummer 0651- 180 00.
 • Besök hos försörjningsstöd hålls i första hand digitalt. Om fysiskt besök behövs sker det i besöksrum med plexiglas emellan besökare och handläggare, alternativt i konferensrum där 1,5 meters avstånd kan hållas.
 • Försörjningsstöd tar enbart emot bokade besök.

Källbackaserveringen

Uppdaterad 1 april.

Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal har stängt för sittande gäster. Istället säljer de matlådor, smörgåsar och fika över disk för avhämtning. Från och med 6 april är öppettiderna på vardagar klockan 9-14. Matlådor avhämtas mellan klockan 11 och 14.

Stödboende för ungdomar

Uppdaterad 17 februari.

Inga utomstående besökare tas emot.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 26 februari.

Folkhälsomyndigheten bedömer från och med 25 februari att äldre som är vaccinerade med två doser, samt att det gått två veckor efter andra dosen, kan träffa sina symtomfria anhöriga i sin egen bostad.

Se Ljusdalshems webbplats för mer information samt kontaktuppgifter vid frågor.

Trygghetsboendena i Ljusdals kommun är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vuxenenheten och beroendemottagningen

Uppdaterad 17 februari.

 • Öppen mottagning, anhöriggrupp och motivationsgrupp är inställda.
 • AA:s möten i beroendemottagningens lokaler är inställda.
 • Hembesök och fysiska möten undviks så långt det är möjligt. När fysiska möten görs används skyddsutrustning när så krävs.
 • För kontakt med alkohol- och drogterapeut, ring 072-452 32 81. 

Vård och omsorg

Uppdaterad 23 april.

Information om anhörigbesök:

Fullvaccinerade äldre på särskilda boenden för äldre såsom vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden, kan träffa sina symtomfria anhöriga och vara fysiskt nära. Folkhälsomyndighetens data visar att i takt med att andelen som vaccinerat sig ökar, har antalet sjukdomsfall och dödsfall minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Anhörigbesök för äldre som inte är fullvaccinerade är tillåtna på vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och på servicebostäder. Alla besök ska bokas i förväg genom personal på boendena. Besökare måste vara helt fria från förkylningssymptom och luftvägssymtom. Dessutom gäller följande:

 • Max antal anhöriga på besök är två personer per gång.
 • Besöken ska enbart ske i den boendes lägenhet eller utomhus.
 • Besökare ska sprita händerna med boendets handsprit. Handsprit finns vid entréerna.
 • Fysisk kontakt ska undvikas med de närstående. Håll avstånd på 1,5 meter, även inne i lägenheterna.

Övrig information:

 • Till och med 16 maj april hålls alla dagverksamheter och all daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS stängda.
 • In- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden sker enligt en upparbetad rutin som minimerar risken för smittspridning av covid-19.
 • Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.
 • Hemsjukvården kan komma att behöva göra omfördelningar av sitt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer troligen att ske via telefon i stället för genom hembesök. Hemsjukvården ringer alltid innan och meddelar förändringar.

Boende & miljö

Boende & miljö

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 17 februari.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Näringsliv & arbete

Näringsliv & utveckling

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 2 mars.

Följande regler gäller:

 • Alla serveringsställen ska hålla stäng för mat och dryck mellan klockan 20:30 och 05:00, förutom för avhämtningsmat.
 • En gäst per bord är tillåtet på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats utan egen entré, exempelvis i en galleria.
 • Storleken på ett sällskap vid ett bord är max fyra personer på serveringsställen med egen entré.
 • Tydlig och lättläst information om handhygien och att hålla avstånd ska finnas vid entrén.
 • Golvmarkeringar om minst en meter ska finnas i köer vid kassan, toaletter, buffén och liknande. Även om man upplever att det aldrig blir kö. Köer får heller inte förekomma utanför caféet eller restaurangen.
 • Alla gäster ska vara sittande när de äter och dricker. Avståndet till nästa sällskap ska vara cirka 1,5 - 2 meter.
 • Gäster som tillhör olika sällskap ska inte sitta direkt rygg mot rygg. Oavsett riktning ska avståndet 1,5 – 2 meter mellan olika sällskap hållas.
 • Vid fasta sittgrupper ska varannan markeras "ej i bruk".

Övrig information:

 • Kortterminal, handtag och liknande ska tvättas med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning.

Samhälle & gator

Samhälle & gator

Uppleva & göra

Uppleva & göra

Biblioteken

Uppdaterad 5 februari.

 • Folkbiblioteken håller öppet men med begränsat antal samtidiga besökare. Viss möjlighet till läsning av dagstidningar erbjuds, liksom bokning av dator för nödvändiga ärenden. Besökare uppmanas att hålla sitt ärende kort.
 • Möjlighet att beställa/reservera böcker för avhämtning utomhus finns kvar.
 • Skolbiblioteken håller öppet med begränsat antal låntagare samtidigt.

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 19 mars.

Med tydliga restriktioner för att motverka spridning av covid-19 håller fritidsgårdarna i Ljusdal, Färila, Los och Järvsö öppet för besökare som går på högstadiet. Restriktionerna finns både på plats på fritidsgårdarna och i form av maxantal besökare. Ljusdals kommun följer dagligen smittläget och ändringar kan komma att ske med kort varsel.

Se öppettider här.

Kulturenheten

Uppdaterad 17 februari.

Ingen aktuell information.

Kulturskolan

Uppdaterad 8 mars.

Följande gäller:

 • Kulturskolans verksamheter håller öppet och tillåter undervisning på plats för elever födda 2002 och senare. Äldre elever erbjuds undervisning på distans.
 • Undervisning i körsång och blåsorkester samt annan ensembleverksamhet startas.
 • Vårdnadshavare lämnar och hämtar elever utanför våra lokaler.
 • Konserter, uppspel och uppvisningar ställs in, alternativt genomförs digitalt.

Simhallen, idrottshallar och bandyarenan

Uppdaterad 8 mars.

Idrottshallar
Följande gäller:

 • Idrottshallar, inklusive tennishallen, är stängda för uthyrning. Undantag är skolverksamhet och organiserad föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare.

Simhallen i Färila
Följande gäller:

 • Simhallen i Färila är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.
 • Gymmet (Actic), som drivs i egen regi, informerar om sina restriktioner separat. Inga omklädningsrum hålls öppna.

Idrottsparken - bandyarenan
Stängt för säsongen.

Slottehubben

Uppdaterad 8 mars.

Följande gäller:

 • Slottehubbens lokaluthyrning är stängd.
 • Informationsdisken bemannas inte under kvällstid.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 22 januari.

 • Världsarvscentrum med Lilla Världsarvsbutiken håller stängt tills vidare.

Se mer om aktuella öppettider och anpassningar för Stenegård här.

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunhusets reception

Uppdaterad 17 februari.

 • Kommunhusets reception har ändrade öppettider tills vidare: Vardagar klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.

Kommunkansliet

Uppdaterad 17 februari.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte enligt beslut av Ljusdals kommuns krisledningsstab. Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior från förvaltningarna. Tänk på miljö- och klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 16 november 2020.

 • Ljusdals kommun gick åter upp i stabsläge den 16 november 2020.
 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Servicekontoret

Uppdaterad 17 februari.

Öppettider vid Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal:
Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10-12 och 13-15.

Servicekontoret är en samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor.