Covid-19: Aktuell information från kommunens verksamheter

Sidan innehåller aktuell information om åtgärder och anpassningar som kommunen gjort för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.

Innehållsförteckning:

Utbildning & förskola

Utbildning & förskola

Förskola och fritidshem

Uppdaterad 9 september.

Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.

När ska barn vara i förskolan och när ska de vara hemma:

 • Ljusdals kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårdnadshavare har ansvar att hålla sig uppdaterade.
 • Friska barn ska gå till förskolan.
 • Sjuka barn med symtom hosta, feber, nysningar och huvudvärk ska stanna hemma. Sjukanmälan görs via SchoolSoft.
 • Tillfälliga symtom som lätt rinnsnuva efter utevistelse hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn ska inte bedömas som symtom på covid-19.
 • Barn som varit hemma för tydliga symtom på sjukdom ska stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.
 • Om barn insjuknar under skoltid ska vårdnadshavare hämta sina barn omgående. Barnet får vänta på vårdnadshavare på en avskild plats tillsammans med en vuxen.

Rutin för hämtning och lämning av förskolebarn:

 • All hämtning och lämning sker utomhus alternativt vid ytterdörr.
 • På morgonen finns personal utomhus från cirka klockan 07:00.
 • På eftermiddagar förläggs i stort sett alla aktiviteter utomhus.
 • Om barnet tillfälligt vistas inomhus vid hämtning, stanna vid dörren och ring personalen.
 • Undvik att skapa större samlingar i samband med hämtning eller lämning.
 • Prata med personalen på förskolan om du har frågor angående rutinen och olika avvikelser.

Rätt till tid på förskola och fritidshem vid vårdnadshavares permittering:

 • Barns rätt till tid på förskola och fritidshem påverkas om en eller flera vårdnadshavare permitteras. Det är vårdnadshavares arbetstid eller studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola eller fritidshem. Tiden anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor. Om vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Övrig information:

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Den är en förberedelse inför ett eventuellt beslut att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • Regeringen beslutade den 4 april om en förordningsändring som innebär att en mindre andel elever kan komma till skolans lokaler under vissa förutsättningar även om skolan är stängd. Förordningen gäller från och med 6 april, men blir tillämpliga först vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Regeringen utfärdade en ny förordning den 13 mars som ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Grundskola och grundsärskola

Uppdaterad 9 september.

Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.

När ska eleven vara i skolan och när ska eleven vara hemma:

 • Ljusdals kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla vårdnadshavare har ansvar att hålla sig uppdaterade.
 • Friska elever ska gå till gå till skolan.
 • Vid symtom som hosta, feber, nysningar och huvudvärk ska eleven stanna hemma. Sjukanmälan görs via SchoolSoft.
 • Om elev insjuknar under skoltid ska eleven gå hem/hämtas av vårdnadshavare så snart som möjligt.
 • Elev som varit hemma för tydliga symtom på sjukdom ska stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.
 • Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de belv sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Övrig information:

 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Den är en förberedelse inför ett eventuellt beslut att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • Regeringen beslutade den 4 april om en förordningsändring som innebär att en mindre andel elever kan komma till skolans lokaler under vissa förutsättningar även om skolan är stängd. Förordningen gäller från och med 6 april, men blir tillämpliga först vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Regeringen utfärdade en ny förordning den 13 mars som ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Skolrestaurangerna

Uppdaterad 14 augusti.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrift och med stöd av smittskyddsförordningen förtydligar Ljusdals kommun följande till alla som vistas i skolrestaurangerna:

 • Trängsel, långa och täta köer får inte förekomma på skolrestaurangerna.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Handhygienen hos elever, personal och alla som vistas i skolrestaurangen ska vara god.

Slottegymnasiet

Uppdaterad 29 juni.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.
 • Utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan vid epidemi och pandemi. Handlingsplanen är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om att stänga skolor och gäller exempelvis resursomfördelning, lärarförsörjning och distansundervisning.
 • Den 13 mars utfärdade regeringen en ny förordning som ger gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, universitet, högskolor och yrkeshögskolor bättre möjligheter att hitta lösningar till att elever får den undervisning de har rätt till, trots rådande läge.
 • Regeringens nya förordning som utfärdades den 13 mars ger skolor rätt att stänga vid fyra olika situationer; verksamhet går inte att bedriva på grund av personalfrånvaro, efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning, därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat samt på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vuxenutbildning

Uppdaterad 19 maj.

 • Du som har frågor om Ljusdals kommuns skolverksamhet kan ställa dem till skolinfocorona@ljusdal.se.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för hur smittfrihet efter sjukdomen covid-19 kan bedömas. Vägledningen publicerades den 19 maj. Så här lyder kriterierna:

 • Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.
 • För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.
 • Symtomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.
 • Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.
 • För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Öppna förskolan

Uppdaterad 7 september.

Uteverksamhet med start 24 augusti: 

 • Måndagar: Utelek i lekparken på Östernäsområdet i Ljusdal klockan 11-14. Ta gärna med eget fika och filt.
 • Tisdagar: Barnvagnspromenad i lugnt tempo runt Kyrksjön i Ljusdal. Start vid Familjecentrum klockan 10. 
 • Fredagar: Utelek klockan 10-13 i skolskogen bakom Gärdeåsskolan i Ljusdal. Ta gärna med eget fika. Gemensam promenad från Familjecentrum till skolskogen klockan 9:45, för de som vill. 

Vård & omsorg

Omsorg & stöd

Barn- och ungdomsenheten

Uppdaterad 7 april.

 • Barn- och ungdomsenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 34 00 73.

Beroendecentrum och vuxenenheten

Uppdaterad 17 september.

Beroendecentrum kör igång öppen mottagning och anhöriggrupp igen fr.o.m. v. 40.

Öppen mottagning: måndagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 (start 28/9)

Anhöriggrupp: onsdagar kl. 16.00-17.30 (start 30/9)

Biståndshandläggarenheten

Uppdaterad 16 mars.

 • I nuläget kan det ta längre tid än vanligt att bli uppringd av en biståndshandläggare vid samtal till mottagningstelefonen.
 • Hembesök görs endast när utredningar inte kan göras via telefonsamtal.
 • Om kund vill pausa sina hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen för aktuellt hemtjänstområde. Biståndshandläggarna behöver inte kontaktas.

Familjecentrum och Familjeteamet

Uppdaterad 29 juni.

 • Familjeteamet håller stängt för all gruppverksamhet utom nätverksmöten.
 • Familjecentrum har stängt för samtliga gruppverksamheter.
 • Telefonmöten ersätter fysiska möten hos Familjecentrum i de lägen som bedöms lämpliga.

Flyktingenheten

Uppdaterad 4 september.

 • Flyktingenheten tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 - 183 26, 070 - 364 93 16.

Färdtjänst

Uppdaterad 26 mars.

Efter rekommendation från smittskyddsinstitutet erbjuder X-trafik ensamåkning för färdtjänstkunder i riskgrupper och för personer som är 70 år och äldre. Det innebär att man inte behöver samåka med andra. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att ändra i ditt färdtjänstbeslut.

Försörjningsstöd

Uppdaterad 7 april.

 • Försörjningsstöd tar enbart emot bokade besök. Ring och boka på telefonnummer: 0651 – 182 31.

Källbackaserveringen i Ljusdal

Uppdaterad 14 augusti.

 • Källbackaserveringen säljer matlådor utomhus på Källbackas innegård. Det finns också fika att köpa och du kan sitta på Källbackaserveringens uteplats.
 • Utomhusförsäljningen av har öppet alla vardagar klockan 08:00 till 15:30.
 • Serveringen inomhus är fortsatt stängd.

Trygghetsboenden

Uppdaterad 2 april.

Ljusdals kommuns bostadsbolag AB Ljusdalshem vädjar till alla att i möjligaste mån undvika att besöka hyresgästerna på trygghetsboendena i kommunen. Gemensamhetslokaler och anhöriglägenheter är stängda tills vidare.

Trygghetsboendena är Solsidan på Gärdeåsen i Ljusdal, Koppargården på Hotellgatan i Ljusdal, Stenebo på Stenevägen i Järvsö samt Mångs-Pers på Mickelsvägen i Färila.

Vård och omsorg

Uppdaterad 13 augusti.

Omsorgsförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos kund har alltid högsta prioritet.

 • Kristelefon för personal och kunder med frågor som rör covid-19: 0651 - 182 56, öppen vardagar klockan 8:00 - 15:00. Allmänna frågor till omsorgsförvaltningen som inte rör covid-19 hänvisas till ordinarie telefonnummer.
 • Kommunens alla dagverksamheter för äldre är fortsatt stängda till och med 30 augusti.
 • Daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS håller stängt till och med 30 augusti och öppnar delvis 1 september.
 • Anhörigbesök utomhus på vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder är möjliga genom ny rutin. Besök bokas via personal.
 • Daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS håller stängt till och med 15 augusti.
 • In- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden sker enligt en ny upparbetad rutin som minimerar risken för smittspridning av covid-19.
 • Hemsjukvården kan komma att behöva göra omfördelningar av sitt arbete. Arbetsuppgifter kan behöva prioriteras och ibland skjutas från en dag till en annan dag. Fler bedömningar kommer troligen att ske via telefon i stället för genom hembesök. Hemsjukvården ringer alltid innan och meddelar förändringar.
 • Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på alla äldreboenden från och med 1 april. Sedan mitten av mars råder besöksförbud på Ljusdals kommuns alla omsorgsboenden och gruppbostäder LSS. Undantag kan göras vid vård i livets slut där anhörig vill vaka vid sin närståendes sida.

Boende & miljö

Boende & miljö

Miljöenheten samt plan- och byggenheten

Uppdaterad 16 mars.

Miljöenheten samt plan- och byggenheten tar inte emot besök om det inte bedöms nödvändigt. De hänvisar istället till kontakt via e-post, brev eller telefonsamtal.

Näringsliv & arbete

Näringsliv & arbete

Information till restauranger, caféer, barer och livsmedelsbutiker

Uppdaterad 11 maj.

Sedan en tid tillbaka utför Ljusdals kommuns miljöenhet så kallad trängseltillsyn hos verksamheter som serverar mat och dryck. Trängseltillsyn görs på uppdrag av Smittskydd Gävleborg och är en kontroll för att förhindra trängsel på serveringar för att minska smittspridning av sjukdomen covid-19. Följande regler gäller: 

 • Tydlig och lättläst information om handhygien och att hålla avstånd ska finnas vid entrén.
 • Golvmarkeringar om minst en meter ska finnas i köer vid kassan, toaletter, buffén och liknande. Även om man upplever att det aldrig blir kö. Köer får heller inte förekomma utanför caféet eller restaurangen.
 • Alla gäster ska vara sittande när de äter och dricker. Avståndet till nästa sällskap ska vara cirka 1,5 - 2 meter.
 • Gäster som tillhör olika sällskap ska inte sitta direkt rygg mot rygg. Oavsett riktning ska avståndet 1,5 – 2 meter mellan olika sällskap hållas.
 • Vid fasta sittgrupper ska varannan markeras "ej i bruk".
 • Genom aktiv bordsplacering kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord. Skylta exempelvis med ”Var god invänta personal för bordsplacering”.
 • Inom ett sällskap finns ingen formell gräns för avstånd. Det finns heller ingen formell gräns för sällskapens storlek.

Övrig information

 • Restaurangägare med tillstånd att ha en uteservering kan öppna sin uteservering den 1 april, enligt beslut av gatu- och parkchef Anders Berg. Ansökan om tillstånd för att ha en uteservering söks hos Polisen.
 • Kortterminal, handtag och liknande ska tvättas med jämna mellanrum. Använd desinfektionsmedel.
 • Vid hemleveranser är det extra viktigt att tänka på hygien, temperaturer och att inte bryta kylkedjor för att undvika matförgiftning.

Information, tips och råd till företagare

Uppdaterad 21 april.

Flera näringsverksamheter drabbas hårt i samband med det nya coronaviruset. NärLjus har sammanställt information, tips och råd som kan vara bra för företagare att känna till. Informationen är också skickad direkt till företagare. Här kan du läsa mer (Tips och råd covid-19) .

Samhälle & gator

Samhälle & gator

Ljusdal Energi

Uppdaterad 19 mars.

 • Åkerlunds återvinningscentral håller öppet som vanligt. Alla som befinner sig på området uppmanas dock att hålla avstånd till varandra. Personer med symtom som hosta, feber eller nysningar ombeds besöka Åkerslund när de blivit friska.
 • Receptionen är tillsvidare stängd för besökare. Kunder hänvisas till ljusdalenergi.se, e-post eller telefon.
 • Tidigare inbokade besök och möten kan komma att genomföras men undviks i den mån det går.

Uppleva & göra

Uppleva & göra

Biblioteken

Uppdaterad 4 september.

 • Huvudbiblioteket i Ljusdal har öppet på vardagar klockan 10-16. Extraöppet för personer i riskgrupp på onsdagar klockan 8:00-8:30. Självservice är öppet på vardagar klockan 8:30-10. Lördagar stängt.
 • Järvsö bibliotek har öppet på måndagar och onsdagar klockan 14-18.  
 • Färila bibliotek har öppet måndagar och onsdagar klockan 13-16 samt tisdagar klockan 13-18.
 • Los bibliotek har öppet på tisdagar klockan 16-19, onsdagar klockan 14-16 och torsdagar klockan 17-19.
 • Ramsjö bibliotek har öppet måndagar klockan 15-18 och torsdagar klockan 11-14 (stängt alla torsdagar i augusti).
 • Hämtläsning för riskgrupper är möjlig på Ljusdals bibliotek. Ringa eller mejla din beställning. Bokpåsen hämtas i bokdisken eller utomhus. Har du inte själv möjlighet att hämta din bokpåse försöker vi i möjligaste mån lösa det – ring eller mejla oss i så fall.
 • Bibliotekens besökare ska inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina ärenden, men inte använda biblioteken som mötesplats.
 • Tillgången till publika datorer är begränsad. iPads för allmänheten är bortplockade.

Fritidsgårdarna

Uppdaterad 23 mars.

 • Fritidsgårdarna håller öppet ordinarie tider men öppettiderna kan komma att förkortas något under veckosluten. Nya tider meddelas i sådana fall i fritidsgårdarnas egna kanaler.
 • Beslut om fritidsgårdarnas öppethållande sker i samråd med skola och centrala krisledningsstaben.
 • Fritidsledarna har möjlighet att anpassa de öppna verksamheterna efter olika situationer och behov.
 • Besökare uppmanas tvätta händerna vid och under tiden man vistas på fritidsgården.
 • Planerade större aktiviteter och resor är inställda tills vidare.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller befinner dig i karantän.

Kulturenheten

Uppdaterad 16 mars.

Vernissager på entréplan i Kommunhuset ställs in tills vidare.

Slottescenen och Slottehubben

Uppdaterad 20 april.

 • Slottehubbens informationsdisk är stängd tills vidare.
 • Publika evenemang på Slottescenen är inställda.

Stenegård i Järvsö

Uppdaterad 16 augusti.

Sensommaröppet 17 – 30 augusti

Vi har öppet dagligen klockan 11 - 15:

 • Lilla Världsarvsbutiken
 • Världsarvscentrum
 • Sveas karamellkokeri
 • Gårdsrestaurangen

Vi har helgöppet, lördag - söndag klockan 11 - 15:

 • Gårdsbutiken
 • Barnens Stenegård
 • Hälsingeprägel
 • Lill-Babs Museum
 • Yllebruk
 • Jarsemål

Vi har öppet på vardagar klockan 11 - 15:

 • MÅ BRA-butiken

Vi har extraöppet på fredagar:

 • Hälsingeprägel, klockan 13 - 17
 • Yllebruk, klockan 11 - 15

Boka ditt besök:

 • Galleri och butik Kulturkossan, telefon 076 – 806 49 88

Boka ditt bröd:

 • Tunnbrödsbageriet, telefon 070 – 395 52 57

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunhusets reception

Uppdaterad 31 mars.

 • Kommunhusets reception ändrar öppettiderna från 1 april och tills vidare: Vardagar klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kommunkansliet

Uppdaterad 28 augusti.

Möjligheten för allmänheten att komma in till förvaltningarna och ta del av allmänna handlingar tillåts inte enligt beslut av Ljusdals kommuns krisledningsstab. Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior från förvaltningarna. Tänk på miljö- och
klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Ljusdals kommuns krisledningsnämnd

Uppdaterad 17 mars.

 • Krisledningsnämnden har antagit styrdokumentet Krisplan för pandemi, diarienummer KS00118/2020.
 • Krisledningsnämnden har delegerat beslutanderätt till kommunchef Nicklas Bremefors gällande nödvändiga och snabba beslut inom coronaviruskrisen.

Servicekontoret

Uppdaterad 12 maj.

Öppettider vid Servicekontoret i Kommunhuset i Ljusdal:
Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00.

Servicekontoret är en samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att erbjuda hjälp i olika myndighetsfrågor. 

Logotype för Facebook

Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.