Kommunens krisberedskap

Ljusdals kommun arbetar på många olika sätt för att förebygga och hantera kriser av olika slag. Här kan du läsa om kommunens krisled­ningsor­ganisation och våra styrdokument.

Krisledningsorganisation

Krisledningsnämnd
Enligt lag* ska varje kommun ha en krisledningsnämnd, för att kunna fullgöra sina uppgifter under en extraordinär händelse. I Ljusdals kommun blir kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

I de flesta fall kan kriser hanteras av den ordinarie organisationen utan att aktivera nämnden. Kommunstyrelsens ordförande beslutar om nämnden ska träda i funktion. Då får krisledningsnämnden överta delar av andra nämnders beslutsfattande och verksamhet som rör aktuell händelse.

Krisledningsgrupp
Krisledningsgruppen i Ljusdals kommun är koncernledningsgruppen (KLG) som omfattar de högsta cheferna i kommun och bolag. Krisledningsgruppen har det operativa ansvaret under en kris och blir beredande organ för krislednings­nämnden om den aktiveras.

* Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument vid kris

Risk- och sårbarhetsanalys
Verksamhetsansvaret är utgångspunkt för samhällets krishanteringssystem. Den som ansvarar för olika uppgifter till vardags gör det även under kris. Kommunen ska kunna sköta samhällsviktig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär och kunna ge nödvändig information och stöd till enskilda.

Enligt lag genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys. Kommunens verksamheter analyserar vilka extraordinära händelser som kan inträffa, hur de kan påverka verksamheten och på vilket sätt vi kan minska sårbarheten. Analysen ligger till grund för den krisledningsplan (Plan för hantering av extraordinära händelser) som kommunfullmäktige antar varje ny mandatperiod.

Krisledningsplan
Kommunen är skyldig att planera för att kunna leda en extraordinär händelse, kommunicera med berörda och bedriva samhällsviktig verksamhet under kris.

Plan för hantering av extraordinära händelser är Ljusdals kommuns krisledningsplan. Där presenteras hur kommunen organiserar och leder verksamhet vid kris.