Krisledningsorganisation

Krisledningsnämnden och dess stab
Enligt lagen om extraordinära händelser ska varje kommun ha en nämnd för att fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse, en så kallad krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun har beslutat att krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsen.

Krisledningsnämnden får fatta besut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver nämnden heller inte träda i funktion. I detta fall hanteras den uppkomna situationen inom ramen för den ordinarie organisationen.

Krisledningsgrupp
Krisledningsnämnden bistås av en krisledningsgrupp, som utgörs av koncernledningsgruppen (KLG). Krisledningsgruppen har det operativa ansvaret och är beredande organ för krislednings­nämnden.

När sammankallas krisledningsnämnden?
Nämndens ordförande beslutar när nämnden ska träda i funktion. I de flesta fall kan kriser hanteras av den ordinarie organisationen utan att nämnden sammankallas. Krisledningsnämnden får när den sammankallats överta den del av andra nämnders beslutsfattande och verksamhet som rör händelsen ifråga. Kommunfullmäktige har upprättat ett reglemente för krisledningsnämnden.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
072-469 99 93
josefin.jarlheden@ljusdal.se