Risk- och sårbarhetsanalys

Verksamhetsansvaret är utgångspunkten
Det är verksamhetsansvaret som är utgångspunkten i samhällets krishanteringssystem. Det betyder att ansvaret för olika uppgifter under normala förhållanden även gäller under en kris. Kommunen måse kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär och samtidigt kunna ge nödvändig information och stöd till enskilda.

Risk- och sårbarhetsanalys
Enligt lag är kommunen skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens verksamheter ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa, hur de kan påverka verksamheten och på vilket sätt sårbarheten kan minskas. Analysen ska sedan ligga till grund för en övergripande plan som kommunfullmäktige ska anta för varje ny mandatperiod.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
072-469 99 93
josefin.jarlheden@ljusdal.se