Fördjupad översiktsplan för Öjeberget har antagits

Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. Syftet med planen är att peka ut lämplig markanvändning där avväganden har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av värden som karaktäriserar Järvsö.

Fördjupad översiktsplan Öjeberget, även kallad FÖP Öjeberget, ska fungera vägledande för exploatörer, kommunen och allmänheten när de gäller hur markan kan användas.

Dokumentet har följt framtagandeprocessen enligt plan- och bygglagen och har därmed varit ute på samråd och granskning hos allmänhet och myndigheter.

FÖP Öjeberget ersätter delar av FÖP Järvsö från 2014.

När får den fördjupande översiktsplanen för Öjeberget laga kraft?
När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat, eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft. Ett överklagande ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då översiktsplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla, det vill säga när beslutsprotokollet justerats.

De som har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen är de som är folkbokförda i Ljusdals kommun, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Det som kan överklagas är om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.