Kom och tyck till om Östernäsområdet

Dispositionsförslag för östra och västra Östernäs

Kommunens enhet Plan och bygg bjuder torsdag 13 juni in till samrådsmöte om detaljplaner för utveckling av det före detta sågverksområdet på Östernäs. Under mötet får du information och kan ställa frågor samt lämna synpunkter.

Mötet äger rum kl. 19.00 i Ljusdalssalen i Kommunhuset.

Med detaljplanerna vill kommunen möjliggöra en fortsatt utbredning av Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 m.fl. Detaljplanerna avviker inte från översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.

Det markområde som avses ligger mellan Östernäsparken och Resecentrum samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i Öster.

Planerna finns tillgängliga att ta del av under kontorstid hos enheten Plan och bygg i Kommunhuset och på Kommunhusets entréplan. De finns också i digitalt format här på kommunens hemsida.

Du som inte kan delta i samrådsmötet har möjlighet att skriftligen framföra dina synpunkter under samrådstiden 2019-06-07 till och med 2019-06-28. Adressera brevet till:

Ljusdals kommun
Samhällsserviceförvaltningen
827 80 Ljusdal