Ljusdal får fördjupad översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att skicka ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen på samråd under sex veckor från och med början av juni.

Planen tar bland annat upp förtätning av bebyggelsen i centrum, hur Östernäs kan utvecklas och eventuellt vägbyte med Trafikverket (genomfarten Norra Järnvägsgatan mot Kyrksjönäsvägen).

En miljökonsekvensbeskrivning följer med den fördjupade översiktsplanen.

Efter samråd ska synpunkter noteras och planmaterialet eventuellt arbetas om. Sedan väntar bland annat ett granskningsförfarande, också det under sex veckor, innan kommunfullmäktige kan ta beslut (preliminärt våren 2018).

Ljusdal har, som plan- och bygglagen föreskriver, en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen.

I områden med mer komplicerade förhållanden, där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt, kan planen fördjupas.

Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter (som Ljusdal) och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.

Kontaktperson:
Viktor Svensson, planingenjör
Tel: 0651-180 35
E-post: viktor.svensson@ljusdal.se