Nytt vård- och omsorgsboende ska projekteras och upphandlas

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att ett nytt vård- och omsorgsboende, med placering på Östernäsområdet i Ljusdal, ska projekteras och upphandlas enligt en skiss på boendets utförande som AB Ljusdalshem har tagit fram.

I det kommande arbetet ska omsorgsnämndens yttrande beaktas. Det handlar bland annat om antal platser i det tänkta boendet, eventuella överflyttningar från andra boenden och organisatoriska frågor innan, under och efter den tänkta byggtiden.

När samt­liga beslutsunderlag sedan är framtagna, ska ärendet åter till kommunfull­mäk­tige för slutgiltigt beslut.

Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2019 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Under våren 2020 har tf. fastighetschef Rickard Brännström tillsammans med tjänstepersoner vid omsorgsförvaltningen utrett hur det nya boendet ska se ut med fokus på kundernas, verksamhetens och personalens behov, samt boendets placering. Gruppen har tittat på ett antal områden där det tänkta boendet kan byggas och Östernäs röstades fram som bäst lämpade plats. Pensionärsrådet, funktionshinderrådet med flera har fått lämna synpunkter på placeringen.