Tre fokusområden för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Ljusdals kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september att prioritera arbetet med tre fokusområden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Ljusdals kommun.

Beslutet har tagits enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, förslag att prioritera det kommunövergripande arbetet med narkotikaprevention, trygghetsskapande åtgärder för motorburen ungdom, samt att motverka segregation.

En mall för lägesrapport har tidigare skickats ut till kommunens och bolagens verksamheter i syfte att samla in de problembilder som finns i kommunen. Lägesrapporterna har sammanställts och en prioritet har upprättats på vad rådet önskar fokusera på i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I den sammanställda lägesbilden anser Brå att det är dessa tre områden ska prioriteras att arbetas kommunövergripande med.

”Det pågår mycket bra brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunens verksamheter, detta är ett sätt att samla dem och utöka samverkan med ett kunskapsbaserat och strukturerat arbetssätt” - Malin Fundin t.f bråsamordnare

Brå består av kommunens förvaltningschefer och säkerhetschef (brå-samordnare), chefer för de kommunala bolagen, samt chef för närsjukvården och kommunpolis. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år, samt vid behov.