Gemensamma regler för föreningsstöd

För att kommunen ska kunna behandla och godkänna ansökningar om stöd i olika former ska följande villkor vara uppfyllda.

Allmänna krav för föreningsstöd

 • Föreningsformen ska vara ideell förening.
 • Föreningens verksamhet är av sådan art som kommunen anser sig vilja stödja.
 • Föreningen ska vara registrerad hos kommunen.
 • Föreningen ska ha fastställda stadgar, ha en utsedd styrelse och ha lämnat in handlingar från minst ett stadgeenligt utlyst och protokollfört årsmöte.
 • Föreningen är öppen och har en demokratisk föreningsordning.
 • Föreningen uppfyller vissa etiska krav, för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet krävs att föreningar har och tillämpar en drogpolicy och en jämställdhetspolicy.
 • Från föreningens senaste årsmöte ska ekonomisk årsredovisning och revisionsrapport inlämnas (för vissa bidrag gäller även ytterligare dokumentation).
 • Ansökningar om stöd ska vara undertecknade av föreningens firmatecknare och uppgift ska finnas om styrelse och kontaktperson.

Stöd till projekt eller arrangemang

För att ett projekt eller ett evenemang för att få stöd ska det genomföras av en förening som uppfyller de krav som gäller för övrigt föreningsstöd. Det innebär att enskilda personer eller kommersiella företag inte kan få stöd utbetalat. De kan ta del av stödet endast genom en ideell och godkänd föreningspartner, eller i samverkan med kommunal verksamhet.

Projekt- och evenemangsstöd beslutas utifrån en projekt- eller evenemangsplan som ska ge utförlig information om verksamheten med ledning av följande rubriker:

 • Bakgrund
 • Syfte eller målsättning
 • Kontaktuppgifter
 • Genomförande
 • Organisation och ansvar
 • Ekonomisk kalkyl med eventuell egenfinansiering samt uppgift om ansökningar om stöd från andra stödgivare
 • Utvärdering (inlämnas på begäran i efterhand)

Redovisning och uppföljning för projekt- och evenemangsstöd ska utgå från inlämnad planering för projektet eller evenemanget. Avvikelser i betydande grad från planerad verksamhet kan medföra krav på återbetalning av stödet.