Barnomsorgsregler och taxor

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från och med ett års ålder.

Förskoleklass är obligatorisk det år som barnet fyller sex år. Fritids erbjuds från den 1 augusti det år barnet fyller sex år.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3-5 åringar från augusti det år barnet fyller tre år och omfattar 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år och följer skolans terminstider och lov.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet ska grund för placering ändras i kommunens e-tjänst.

Heltidsplats får behållas en månad efter syskons födelse.

Barn vars föräldrar som enligt föräldraledighetslagen är föräldralediga för vård av annat barn, får vara i förskolan 3 timmar/ dag eller 15 timmar/ vecka. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Arbetssökande

Vid arbetslöshet ska grund för placering ändras i kommunens e-tjänst.

Enligt skollagens 8 kapitel 6 § ska barn vars föräldrar är arbetssökande erbjudas förskola under minst 3 timmar/ dag eller 15 timmar i veckan. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg kan erbjudas barn 1-5 år som har behov av omsorg under annan tid än på vardagar mellan kl 06.00-18.00. De kommunala förskolorna och fritidshemmen har öppet max 12 timmar per dag.

Växelvist boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare, inom Ljusdals kommun, erbjuds en plats i kommunen som vårdnadshavarna delar på. Med undantag då behov av kvälls-, natt och helgomsorg finns. Barn som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds plats i den kommun där barnet är folkbokförd.

Mottagande i annan kommun

Barn har rätt att bli mottaget i förskola i en annan kommun än hemkommunen, om särskilda skäl föreligger utifrån barnets situation. Mottagande kommun beslutar om barnet tas emot efter att ha inhämtat yttrande från barnets hemkommun (Skollagen 8 kap. § 13)

Lämna inkomstuppgift

Du ska lämna inkomstuppgift vid dessa tillfällen:

 • när barnet får plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem
 • på begäran av kommunen
 • när familjens inkomst ändras
 • när familjens sammansättning ändras

Som inkomst räknas:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Bruttolön
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Familjebidrag/ familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott av inkomstslaget/näringsverksamhet

Anmäla/söka plats

Anmälan/ansökan om plats sker via kommunens e-tjänst. Anmälan kan göras tidigast 6 månader innan önskad placering, tidigast när barnet fyller ett år. Anmälan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Placeringsrutiner

Anmälningsdatum är samma som ködatum och det är det datum som placeringen utgår ifrån. Om plats önskas innan fyra-månaders-garantin, erbjuds plats i mån av ledig kapacitet.

 • Handläggning sker tidigast 4 månader innan önskat placeringsdatum.
 • Plats erbjuds utifrån önskat placeringsdatum om anmälan inkommit senast 4 månader innan detta datum.
 • Plats tillhandahålls i annat fall senast 4 månader efter inkommen ansökan.
 • Plats erbjuds enligt önskemål, där så är möjligt, utifrån verksamhetens förutsättningar. Dock kan ingen garanti ges för att vårdnadshavare får plats på den önskade förskolan.
 • Fyra månaders garanti innebär att vårdnadshavarna är garanterad en plats i kommunal förskola.
 • Plats erbjuds via kommunens e-tjänst.
 • Svar ska vara kommunen tillhanda det datum som anges. I annat fall går erbjudande om platsen vidare till nästa sökande. 

Följande turordning gäller vid placeringar

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (8 kap 7§).
 2. Barn vars garantidatum om fyra månaders kötid löper ut (8 kap 14§).
 3. Barn som har syskon i förskola och står i kö, ska så snart det är möjligt få plats på den förskola där syskonet har plats.
 4. Nyplaceringar placeras före barn som redan har en barnomsorgsplats i kommunen.

JA tack
När erbjudande av plats accepteras ska aktuell inkomst lämnas tillsammans med svaret. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

NEJ tack
Vid nej tack till erbjuden plats på önskad förskola/ pedagogisk omsorg ska föräldrar/vårdnadshavare lämna en ny ansökan om plats och får då ett nytt garantidatum.
Vid nej tack till erbjudande på ej önskad förskola/ pedagogisk barnomsorg behöver ny anmälan inte göras och vårdnadshavarna står fortsatt kvar i kö.

Vistelsetid

Vistelsetidens förläggning fastställs av vårdnadshavare och förskola/pedagogisk omsorg. Det är vårdnadshavarens arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbets-/studieplats som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskolan/ pedagogisk omsorg.

Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som avslutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets vistelsetid. Vid studier ska studieintyg lämnas till respektive skolassistent. Arbetsgivarintyg ska lämnas in på begäran. Vid förändring av vistelsetid måste grund för placering ändras i kommunens e-tjänst minst en månad i förväg.

Vid utökning av vistelsetid som understiger en månad behöver inte göras skriftligen, utan genomförs i första hand i samråd med berörd personal. När vistelsetiden överstiger gällande intervall utgår ordinarie schema, och nytt schema måste lämnas in via kommunens e-tjänst.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskriven behåller barnet samma vistelsetid som innan sjukskrivningen. Om ändringar i vistelsetiden önskas planeras detta tillsammans med förskolechefen.

Schema

Ska lämnas in för varje barn via kommunens e-tjänst.

Lämning och hämtning

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets lämning och hämtning till/från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavaren ska lämna/hämta barnet ska detta meddelas förskolepersonalen.

Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta barnet.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Uppsägning ska inte ske när placeringstiden är tidsbegränsad, vid avgiftsbelagd omsorgsform till en annan - t.ex. förskola till fritidshem - eller vid omplacering inom kommunal verksamhet.

Vid övergång från kommunal verksamhet till enskild verksamhet gäller 1 månads uppsägning.

Skuld

Vid skuld eller när platsen blivit uppsagd p.g.a. utebliven betalning, erhålls ingen plats förrän hela skulden är reglerad.

Frånvaro från plats

Sammanhängande frånvaro från plats i förskolan och pedagogisk omsorg i mer än 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid.

Verksamhetsplanering

Förskolor och pedagogisk omsorg har rätt till tre dagars verksamhetsplanering per år. 

Regler Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn från 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

(vårtermin: 1 januari-30 juni, hösttermin 1 juli-31 december)

Kvälls-, natt och helgomsorg

Kvälls-, natt och helgomsorg kan erbjudas barn 6-12 år som har behov av omsorg under annan tid än på vardagar mellan kl 06.00–18.00.

Vistelsetid

Vistelsetidens förläggning fastställs av vårdnadshavare och personal på fritidshemmet. Det är vårdnadshavarens arbets-/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshemmet.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskrivning behåller barnet samma vistelsetid som innan sjukskrivningen. Om ändringar i vistelsetiden önskas planeras detta tillsammans med förskolechefen.

Schema

Schema ska lämnas in för varje barn via kommunens e-tjänst.

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Om behov av ny fritidshemsplats finns inom tre månader gäller inte uppsägningen, och avgift för dessa månader kommer att tas ut retroaktivt.

Verksamhetsplanering

Fritidshem har rätt till tre dagars verksamhetsplanering per år.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift

Inkomstuppgifter måste lämnas in snarast via kommunens e-tjänst på respektive vårdnadshavares familjebildssida i e-tjänsten.

 • Avgiften beräknas på en andel av hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst dock högst 46 080 kronor. När hushållets avgiftsgrundande inkomst ändras eller när familjens sammansättning ändras ska ny inkomstuppgift lämnas in omgående.  
 • Om inkomstuppgifter inte lämnats in och detta medför för låg avgift har kommunen rätt att efterdebitera för högst 12 månader. Om inkomstuppgifter inte lämnats in efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler.  
 • Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.
 • Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte sammanbor beräknas avgiften på inkomsten för det hushåll där barnet är folkbokfört. 
 • För vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser finns möjlighet till var sin faktura. Det enskilda hushållet ligger då till grund för avgiftsberäkning. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxtaxan. 

Avgiften debiteras från första inskolningsdagen och fram till dagen för uppsägningstiden, räkningen avser innevarande månad. Avgift tas ut 12 månader per år.

Kommunen har rätt att begära in stickprov på inlämnade inkomstuppgifter hos respektive arbetsgivare eller skattemyndighet.

Avgiften påverkas av antalet barn i hushållet som är placerade i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som det första oavsett verksamhetens form.

Information

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antagna av utbildnings-nämnden 2015-03-12, reviderade 2016-06-16

Tillämpas fr.o.m. 2016-06-16

Dokument

Obs! ny maxtaxa 2018-01-01