Inackordering och reseersättning

Regler för att vara berättigad till inackorderingstillägg
Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från folkbokföringsadressen.

Inackorderingsbidraget utbetalas via Nordea. Den som inte är kund hos Nordea och vill ha bidraget insatt på sin bank kan anmäla sitt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.”

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.
 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning) har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).
 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.
 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.
 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Avståndet mellan bostaden och skolan ska vara minst 40 km och eleven ska vara inackorderad på skolorten.
 • Inackorderingsbidraget utgör 1/30 av prisbasbeloppet, oavsett vägavstånd, och är för närvarande 1 480 kr/månad.
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader, med början den sista september, och för vårterminen 5 månader till och med maj.
 • Utbetalning sker i samarbete med Nordea.

Följande ska bifogas inackorderingsansökan:

 • Hyreskontrakt eller intyg (se sista sidan av ansökan) från hyresvärden.
 • Ansökan ska vara komplett ifylld med fullständiga adresser, skola och årskurs.
 • Mobiltelefon och andra telefonnummer som eleven/målsman/hyresvärd kan nås på.

Elev ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka inackorderingsbidraget. Adressändringen görs både till gymnasieskolan i hemkommunen samt till skolan där eleven är inskriven. Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren inte uppfylls kommer bidraget att återkrävas från och med aktuell tidpunkt.

Elever från Ljusdals kommun, som studerar vid Slottegymnasiet och som uppfyller kriterierna för inackorderingsbidrag, erbjuds utan kostnad att få bo på elevhemmet första läsåret.

Skolbiljett för tåg och buss med X-trafik ("Busskort")
Den som har mer än sex kilometer från folkbokföringsadressen till gymnasieskolan har rätt till busskort (gäller även på X-tåg).

Skolbiljetten gäller skoldagar fram till 18.00. Klockslaget gäller när resans sista etapp påbörjas, men resan kan fortsätta efter tidsgränsen.  Om skolans schema gör att man regelbundet behöver åka senare kan man ha rätt till ett annat kort med utökad giltighet till 22.00. Schema eller intyg skall då bifogas ansökan.

Slotteelevers busskort kan i vissa fall laddas om automatiskt inför år 2 och 3 utan ny ansökan. Du får i så fall ett brev om detta under juni månad. Får du inget brev behöver du göra en ny ansökan. Nya gymnasieelever gör alltid en ny ansökan, busskort från åk 9 laddas inte om. Elever på andra gymnasier än Slotte gör ansökan inför varje läsår.

Handläggningstid och beslut
För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, så ska ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor, beroende på ärendetyp.

Om du flyttar under skolåret är du skyldig att meddela det till kommunen. Busskortet är personligt. Felaktigt använda busskort kan dras in och leda till återkrav.

När och vad gäller?
Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl alltid förändringar till oss .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anslutningsresa
Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa på 2250 kronor per år (vid minst åtta kilometer får man 4500 kronor per år). Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars. Ansökan görs via kommunens webbtjänst senast 1 oktober. Tidigare har anslutningsersättningen sökts på samma formulär som busskortet, men nu är det ett separat formulär.

Kontakta oss

Inackordering
Ewa Ericsson
0651-184 05
ewer@ljusdal.se

Busskort och anslutnings-ersättning
Joakim Brunner-Palm
0651-181 64

Ansökan

Inackorderingstillägget söks på nytt varje år.

Ansökan skickas/lämnas in så snart boendet är ordnat.
Hyreskontrakt eller intyg måste bifogas ansökan.

Slottegymnasiet Inackordering
Verkstadsskolev 34
827 34 Ljusdal

Du kan ansöka om busskort så snart du vet vilken skola du skall gå på. Alla ansökningar för nytt läsår handläggs dock i början av augusti.