Ordlista

Här följer förklaring på begrepp som kan förekomma skriftligt i protokollen från kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige samt muntligen då kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet och radio.

* Gäller för Ljusdals kommun

Ajournera*

Avbrott i pågående sammanträde (och ärende) för att till exempel ge möjlighet till överläggning i partigrupperna eller ge presidiet rådrum för att ta ställning till en lämplig propositionsordning.

Arvode

Ekonomisk ersättning för förtroendevalda. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund*

Skriftliga frågor som lämnas in i förväg före kommun­fullmäktige­sammanträde. Frågan ska besvaras vid det sammanträde som den väckts, och om det inte är möjligt senast vid nästa sammanträde.

Avstå

När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.

Bordlägga*

Beslutande församling bestämmer sig för att vänta till ett senare sammanträde med att besluta i ärendet. Ingenting händer med ärendet under tiden det vilar.

Delegering

En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut å nämndens vägnar. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegations­ärenden finns uppräknade i nämndens delegationsordning.

Enkel fråga

En fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare

Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.

Fråga*

En skriftlig fråga av enklare karaktär som får ställas av kommunfullmäktige­ledamot. Frågan bör besvaras vid samma sammanträde eller senast vid nästa sammanträde. Endast den som frågar och den som ska svara får yttra sig i ärendet under sammanträdet.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kallas även dagordning.

Förtroendevald

En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan t.ex. vara skrift på ett papper eller ljudupptagning.

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Föreslå.

Interpellation*

En skriftlig fråga av omfattande karaktär som riktar sig till ordföranden i kommunstyrelsen eller i annan nämnd. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt. Interpellationen bör besvaras senast vid nästa kommun­fullmäktigesammanträde.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett protokoll ska formuleras.

Ledamöternas korta frågor*

Ledamöterna har under varje kommun­fullmäktigesammanträde möjlighet att ställa aktuella korta frågor till ansvariga politiker; ordförande/viceordförande i styrelser, nämnder och bolag.

Medborgarförslag*

Förslag från kommunmedborgare till kommun­fullmäktige. Anmäls till kommunfullmäktige och måste alltid beredas.

Kommunfullmäktige kan delegera beslutanderätten till en nämnd.

Inom ett år från det att medborgarförslaget har väckts ska det anmälas i kommunfullmäktige eller nämnd dit beslutanderätten delegerats, om inte beredningen är klar dessförinnan.

Förslagsställaren får vara med och yttra sig när medborgarförslag behandlas i kommunfullmäktige.

Motion*

Förslag från någon ledamot i kommun­fullmäktige. Anmäls till kommunfullmäktige och måste alltid beredas. Inom ett år från det att motionen har väckts ska den anmälas i kommunfullmäktige, om inte beredningen är klar dessförinnan.

Nämnd

Består av politiskt valda förtroendemän. Kallas ibland styrelse.

Omröstning*

Politikerna i den beslutande församlingen är inte överens. Det finns flera förslag till beslut. Då måste man rösta. Det kallas omröstning och man röstar genom att svara ja eller nej till förslagen.

Presidium

Benämning på ordföranden och en eller flera vice ordföranden.

Proposition

Förslag till beslut vid omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för ärenden samt fattade beslut.

Protokollsanteckning

En ledamot kan få antecknat till protokollet att denne t.ex. inte deltar i beslutet.

Remiss, remittera

Ett ärende skickas för att t.ex. nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter innan det tas upp för beslut.

Reservation*

Den ledamot som inte delar majoritetens åsikt i ett beslut kan reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Reservationen kan dels vara en markering att man inte delar majoritetens åsikt, men också ett sätt att frita sig från juridiskt ansvar för beslutet.

Särskilt yttrande

En röstförklaring från en ledamot som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.

Votering

Omröstning.

Yrkande

Formellt förslag till beslut.

Återremiss*

Den beslutande församlingen tycker att den inte vet tillräckligt om ärendet för att kunna besluta. Den skickar då tillbaka ärendet till den nämnd som berett ärendet för att denna ska göra en utredning eller en under­sökning så att det ska bli tydligare.

Ärende

Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.