TACK FÖRETAGARE!

Du som haft ett ärende hos kommunen under 2023, fick en enkät att besvara om vår service. De svaren är nu sammanställda och jämförda med övriga kommuner i landet som deltar i mätningen. Vi placerade oss på plats 22 av 198 kommuner.

Ljusdals kommun har placerat sig på 22:a plats i SKR:s Insiktsmätning, deras senaste sammanställning av företagsklimatet i landet.

– Att arbeta med att förbättra Ljusdals företagsklimat är ett prioriterat område vi arbetar med, säger Anders Beigler, Näringslivschef.

SKR Insikt är en kvalitativ servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs genom att en enkät skickas till företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Undersökningen mäter sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Även Upphandling är ett område som mäts.

2023 valde Ljusdals kommun att gå in och göra SKR Insikts servicemätning. Under onsdagen offentliggjordes en öppen jämförelse av Företagsklimatet för 2023, där Ljusdal hamnade på 22:a plats i Sverige, med ett "Nöjd Kund Index" på 82. Inom samtliga myndighetsområden visar Ljusdal höga nivåer och utmärker sig särskilt inom ärenden upphandling, där vi hamnade på plats 5 i Sverige, med ett NKI på 77.

– Jättekul att vi fått ett så bra resultat, det visar att vi är på rätt väg! Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med de här frågorna och har många idéer kring ytterligare förenklingar och förbättringar, säger Ann-Catrin Stolt, Bygg- och miljöchef.

Kommunal myndighetsutövning är en viktig del av företagsklimatet i kommunen. Åtta av tio företagare har någon gång varit i kontakt med sin kommun. I dessa möten har kommunen en mängd olika roller, till exempel som myndighet, servicegivare, kund och markägare. Företagarnas åsikter om kommunens företagsklimat är intimt förknippade med hur de upplever att kommunens företrädare agerar under dessa kontakter. Speciellt viktigt är detta när det handlar om myndighetsutövning.

– Att arbeta med att förbättra Ljusdals företagsklimat är ett prioriterat område vi arbetar med. Det är ett strategiskt och långsiktigt arbete, men också något som vi kan jobba med varje dag i vår kontakt med företagare, säger Anders Beigler, Näringslivschef.

Ljusdals kommun vill tacka alla företagare som svarat på enkäten, det hjälper oss att bli bättre. Har ni som företagare idéer eller förslag ni vill diskutera med oss får ni gärna höra av er