Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR handlar om integritet och stärker skyddet för våra personuppgifter. Inom många områden är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig för en fungerande verksamhet. Till exempel när du ska låna böcker, ingå ett elavtal, skriva under ett anställningsavtal, gå i skolan och så vidare. Nedan kan du ta del av grundläggande information om GDPR.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet.
Exempel:

 • Namn
 • Nummer (personnummer, samordningsnummer, bilens reg.nr. om den ägs av privatperson, telefonnummer, kontonummer m.fl.)
 • Bild
 • Röstinspelning
 • E-postadress
 • IP-adress

Vad innebär behandling av en personuppgift?

Behandling av personuppgift är allt man gör med personuppgifter.
Exempel:

 • Insamling och registrering.
 • Organisering och lagring.
 • Användning, utlämning, spridning.
 • Arkivering och radering.

Varför behandlar Ljusdals kommun personuppgifter?

Ljusdals kommun behandlar personuppgifter till exempel för att:

 • Handlägga och administrera ärenden som ekonomisk hjälp och stöd, hjälp till barn och unga, låna ut böcker med mera.
 • Fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag, till exempel att bedriva äldreomsorg, skolor, förskolor, behandla bygglovsansökningar, sköta renhållning och avfall och så vidare.
 • Kunna skriva anställningsavtal, ingå avtal för elnätsleverans och leverans av fiber, för att hantera fakturor och för att lämna uppgifter till skattemyndigheten och så vidare.

Varför får Ljusdals kommun behandla personuppgifter?

Ljusdals kommun har rätt att behandla personuppgifter när det finns en laglig grund för det. Till exempel för att utföra de uppgifter som kommuner är ålagda av regeringen att göra såsom att bedriva skola, räddningstjänst, vatten- och avloppsförsörjning, biblioteksverksamhet, bostäder och socialtjänst. Vid all myndighetsutövning har kommunen också rätt att behandla dina personuppgifter samt när du har ett avtal med kommunen.

Vidare får Ljusdals kommun behandla en personuppgift när du själv lämnat ditt skriftliga samtycke. Ett samtycke är en av sex lagliga grunder för behandling av personuppgifter och innebär att du har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Exempel: Du har blivit utsedd till årets distansstudent och kommunen vill publicera en nyhet om dig med namn och bild på sin webbplats. För att kommunen ska ha rätt att göra det måste du ge ditt skriftliga samtycke, annars har kommunen inte rätt att behandla dina personuppgifter för just det ändamålet.

Behandling av personuppgifter i allmänna och offentliga handlingar

Post, förfrågningar och handlingar kommer dagligen till kommunen och nästan alltid innehåller de personuppgifter.

Handlingarna registreras i kommunens diarier och enligt lag är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras hos eller har upprättats av kommunen.

Allmänna handlingar är i de flesta fall också offentliga och kan begäras ut av exempelvis medborgare, press, radio och tv.

Exempel: En förfrågan från en medborgare diarieförs när den kommer till kommunen. Därmed är medborgarens förfrågan i de flesta fall en allmän och offentlig handling. Det innebär att medborgarens personuppgifter (ex. namn och e-post) också är offentliga och kan komma att lämnas ut till den som efterfrågar handlingen.

Vilka rättigheter har du när dina personuppgifter behandlas av Ljusdals kommun?

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som kommunen behandlar. Du kan kontakta kommunen och begära rättelse, begränsning och radering av dina personuppgifter. Dock är kommunen enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar, därför är kommunens möjlighet att radera personuppgifter begränsad.

Du har rätt att lämna klagomål mot kommunens behandling av personuppgifter om du anser att den strider mot dataskyddsförordningen GDPR. Klagomål kan lämnas till datsskyddsombudet.

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@ljusdal.se
Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se