Äldre kartor från Ljusdals kommun 1640-1994

Kartor från 1628–1927 är publicerade i Lantmäteriets webbtjänst "Historiska kartor". För att kunna titta på dessa kartor behöver du ha bildvisningsprogrammet DjVu installerat.

Länk till instruktion för hur du installerar DjVu finns här:

Här listas ett begränsat urval av kartor på områden inom nuvarande Ljusdals kommun som är tillgängliga via Lantmäteriets tjänst.

Lantmäteriets "Historiska kartor"

Årtal

Beskrivning

Länk

1640

Karta över Tälle (idag centrala Ljusdal)

1723

Geometrisk avmätning, Föränge

1723

Geometrisk avmätning, Kramsta

För­modligen 1700-tal

Geografisk avritning av Järvsö socken

1875

Åbodelning av inrösningsjord, Fågelsjö

1955

Ekonomiska kartan, Järvsö

1957

Ekonomiska kartan, Ljusdal väster om Kyrksjön

1957

Ekonomiska kartan, Ljusdal öster om Kyrksjön

1957

Ekonomiska kartan, Färila

1957

Ekonomiska kartan, Los

1957

Ekonomiska kartan, Ramsjö

 

Följande kartor finns inom kommunarkivets bestånd och omfattar tidsperioden 1890-1994.

Kommunarkivet har kartor från slutet av 1700-talet till slutet av 1990-talet. Ännu nyare kartor än så finns hos Plan och bygg - Ljusdals kommun.

Kartor att ladda hem som PDF-format

Årtal

Beskrivning

Länk

1890

Kartan föreställer Ljusdals municipal­samhälle från 1890, året efter sitt grundande. Municipal­samhället var huvudort i Ljusdals landskommun under perioden 1889–1914, då det istället omvandlades till egen kommun.

1912

Situationsplan över äganderätts­förhållandena inom Ljusdals municipal­samhälle 1912, ritad av extra lantmätare Ragnar Engdahl.

1941

Karta över Ljusdals köpings vatten­ledningsnät 1941, alla kvartersnamn utmarkerade.

1945

Karta från 1945 över områden som senare överfördes från Ljusdals lands­kommun till Ljusdals köping 1947. Detta område hade 1 147 invånare och en areal på 4,69 kvadrat­kilometer (däribland en mindre del sjöareal). Kartan upprättad av distrikts­lantmätare Oscar Rådberg.

1947

Karta över den sammanslagna Ljusdals köping från 1947, översikts­karta av stadsarkitekten.

1971

Karta över Ljusdals köping (huvudort i nybildade Ljusdals kommun), upprättad av distrikts­lantmätaren 1971. Befolkningen i Ljusdals köping var vid detta tillfälle 6500 personer. I hela kommunen var befolkningen kring 22300 personer.

1994

Turistkarta från 1994 som omfattar Ljusdal, Tallåsen och Hybo. Centrala Ljusdals befolkning var vid detta tillfälle runt 6400 personer och hela kommunens 21000 personer.

1994

Turistkarta från 1994 som omfattar Järvsö, Färila, Los och Ramsjö samt en översiktskarta över hela kommunen.