Kvalitet och utveckling inom skolan

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. Arbetet består framför allt av tre komponenter; uppföljning, utvärdering och utveckling.

Kvalitetsarbetet ska bedrivas både på huvudmannanivå och i verksamheterna. Huvudmannen och ledningen för de olika verksamheterna har alla ett ansvar att se till att det finns fungerande system för att styra mot uppsatta mål.

SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat.

Öppna jämförelser hos SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) jämför resultat och kostnader mellan olika kommuner och deras skolor.