Vatten och avlopp

Den som bor utanför de områden där det finns kommunala avloppsledningar behöver ha en egen avloppsrenings­anläggning för det spillvatten som kommer från bad, disk och tvätt samt toaletten.

Det finns många olika tekniska lösningar på hur dessa kan se ut och fungera. Det viktiga ur miljösynpunkt är att avlopps­anläggningen renar vattnet tillräckligt bra utan att påverka grundvattnet, ytvatten eller dricksvatten­brunnar i närheten.

Ibland kan det hända att det kommer dålig lukt från anläggningen. Därför bör du också tänka på var du placerar den för att inte du eller eventuella grannar ska störas. För att säkerställa slamavskiljarens funktion måste den som regel tömmas minst en gång varje år. Därför måste det finnas en farbar väg för tungt fordon fram till slambrunnen.

För att anlägga en egen avloppsanläggning eller ändra en befintlig, måste du först söka tillstånd. Under Ansökan om enskilt avlopp finns mer information om hur detta går till.

Slam från eget avlopp räknas som hushållsavfall. Ljusdal Renhållning ansvarar för tömningen.

Gemensamt avlopp kan vara miljömässigt fördelaktigt.

I mindre byar och tätbebyggelse, utanför kommunens verksamhets­område för kommunalt vatten och avlopp, kan det vara miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att göra en gemensamhets­anläggning.

Genom att gå samman kan man i regel få en mer effektiv rening för pengarna. Kontrollen och skötseln kan dessutom bli mindre för var och en.

Om avloppsanläggningen dimensioneras för mer än 200 personekvivalenter (motsvarar en belastning av cirka 200 människor) ska anläggningen anmälas som miljöfarlig verksamhet.