Alkohol och tobak

Serveringstillstånd

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning.

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Enligt alkohollagen 2010:1622 måste du ha tillstånd för försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Innan beslut om serveringstillstånd fattas, ska godkänt kunskapsprov ha genomförts. Tid för detta bokas hos alkoholhandläggaren i samband med ansökan om serveringstillstånd.

Anmälningsskyldighet
Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska anmäla:

  • provsmakning
  • kryddning av snaps
  • lokal vid cateringverksamhet

Folköl och e-cigaretter

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med folköl och e-cigaretter samt servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Detaljhandlare med folköl och e-cigaretter ska utöva egenkontroll. Egenkontroll betyder att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lagen följs. Bland annat ska all personal känna till och följa reglerna för försäljning av folköl och e-cigaretter. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Tobak

Tobakslagen innebär att det krävs tillstånd för få att sälja tobak. Länk till ansökningsblanketter finns på denna sida under E-tjänster och blanketter. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

I lagen anges också om rökfria utomhusmiljöer, bland annat på uteserveringar, skolgårdar, förskolor, allmäna lekplatser och allmänna entréer.

​Ansökningsavgift

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering och tobaksförsäljning tar kommunen ut en avgift. Avgiften faktureras.

Handläggningen påbörjas när kompletta handlingar till ansökan har inkommit och avgifter är betalda.