Taxor och avgifter

Barnomsorgstaxa

Vad skall jag betala för barnomsorgen? - 2022


Taxan är beroende av hushållets samlade inkomst, men kan aldrig överstiga ett visst belopp per månad ("maxtaxa"). Från och med den 1 januari 2022 är inkomsttaket för maxtaxan satt till 52 410 kronor per månad. Hushåll med en samlad inkomst över detta belopp betalar aldrig mer än maxbeloppet enligt exemplen längre ner.

Maxtaxan gäller från och med 2002-01-01, enligt beslut av kommunfullmäktige 2001-06-18 § 141.


Taxan gäller oavsett vistelsetid. Avgiften betalas 12 månader/år, utom vid uppehåll längre än tre månader. För syskon gäller en lägre avgift än för det barn som betalar högst avgift.

Avgifter i förskoleverksamhet från och med 2022-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 1572 kronor per månad

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 1048 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 524 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

Avgifter i skolbarnomsorgen/fritidshem från och med 2022-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 1048 kronor per månad

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 524 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 524 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

I syskongrupper med både förskolebarn och skolbarn räknas förskolebarn först och skolbarn därefter. Exempel: Ett förskolebarn 3 % + ett skolbarn 1 %. Två förskolebarn 3 %+2 % och två skolbarn 1 %+ 0 %.

Avgift för delad barnomsorgsplats

Inkomsttaket för maxtaxa är vid delad barnomsorgsplats 26 205 kronor per hushåll från och med 2022-01-01.

Avgift för förskolebarn med dubbla placeringar från och med 2022-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 786 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 529 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 262 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

För skolbarn med dubbla placeringar från och med 2022-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 524 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 262 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 262 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

Taxa för allmän förskola

Allmän förskola erbjuds, med minst 525 timmar per år, till 3-5-åringar. Den följer grundskolans verksamhetsår och är under den tiden avgiftsfri.

Även 3-5-åringar som redan har barnomsorg erbjuds allmän förskola med minst 525 timmar per år. Avgiften för barnomsorg reduceras då med 28 % från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år.

Reglerna för allmän förskola gäller från och med 2003-01-01. De aktuella reglerna är antagna av kommunfullmäktige 2011-05-30 § 135.

Bibliotekens avgifter och ersättningar

Om du lämnar tillbaka dina lån för sent måste du betala en förseningsavgift

(Gäller låntagare från 18 år. Inga övertidsavgifter på barnmedia)

Förseningsavgift: Bok, ljudbok, film, tidskrift 1 krona per lån och dag.

TV-spel: 10 kr per lån och dag.
(För försenat TV-spel tas avgift ut från 15 år.)


Vad händer om du skadar eller tappar bort det du lånar?

Borttappat lånekort: 20 kr


Bok (alla format)*
Vuxenbok: 300 kr
Barnbok: 200 kr

Tidskrift: 50 kr

Talbok: 150 kr

Barn-CD: 150 kr

Musik-CD: 200 kr

CD-rom*: 500 kr

Språkkurs*: 500 kr

Film: 500 kr

TV-spel: 700 kr

* Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Fjärrlån (utanför HelGe-samarbetet) Den summa som ägande bibliotek tar ut.

Biblioteket ansvarar inte för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.


Övriga avgifter

Utskrift/kopia i format A4/A3, svart-vit: 2 kr/ark

Kopiering ur bibliotekets material: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från andra folkbibliotek: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från universitets- och högskolebibliotek: 30 kr

Fjärrlån utanför Sverige: Enligt kostnad

Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, KF §100 och 2017-09-25, KF § 107.

Taxor för bygglov-, plan, kart och mätverksamhet

Idrottshallar - Ljusdals kommun

Gigantens A-hall

Klass 1

Bidragsberättigad förening
80 kr/timmen

Övriga
160 kr/timmen


Gymnasiehallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Färilahallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen
Halv hall
40 kr/timmen


Övriga
140 kr/timmen
Halv hall
80 kr/timmen


Öjehallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Tallåsenhallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Giganten B-hall

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Gärdeåshallen

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Klass 4 administreras av respektive skola
Los gymnastiksal
Nor gymnastiksal
Nybo gymnastiksal
Ramsjö gymnastiksal


Med reservation för ändringar och felskrivningar

Kulturskolan

Terminsavgift

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på kulturskolan.

Workshops och lovverksamhet

Priser på enskilda workshops och lovverksamheter varierar. Ofta är aktiviteterna kostnadsfria. Vad som gäller framgår där det finns information om aktiviteten.

Instrumenthyra

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av kulturskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.

Räddningstjänsten

Taxa för tillsyn
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ny taxa från 1 januari 2022: Timavgift 1 050 kronor. En fast prislista ska utarbetats som baseras på den nya timavgiften. Den nya taxan grundar sig på SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, taxekonstruktion. Taxan ska uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet, PKV.

Simhallen Färila

Entréavgifter

Entréavgifter Färila simhall


Entréavgift

Årskort

Barn 0-6 år

gratis

gratis

Ungdom 7-17 år

40 kr

800 kr

Vuxen 18-64 år

70 kr

1400 kr

Pensionär 65- år*

50 kr

1000 kr

Studerande

50 kr

1000 kr


Observera att avgifterna är för entré. Alla som besöker simhallen betalar entréavgift.

Alla barn och unga som inte är simkunniga måste ha en vuxen person med sig. Som simkunnig räknas den som kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

* Pensionärspris gäller vid uppvisande av legitimation eller Pensionärsintyg. Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg. Ditt pensionärsintyg beställer du via pensionsmyndigheten.se. Tar du endast ut din tjänstepension gäller inte pensionärpriset.

Tennishallen

Avgift

Minsta bokningsbara tid är en (1) timme.
Avgiften är 120 kr per bana och påbörjad timme.


Bokning

Bokning sker via Ljusdals kommuns fritidsenhet 0651-180 81 helgfri vardag kl 08.00-16.30. Vid bokning behövs ett kort med magnetremsa som kommer att användas för passage och belysning på bokad bana. För att kunna lägga in behörighet så behöver vi uppgifter om kortets nio (9) sista siffror, namn, adress, telefonnummer samt personnummer sex (6) siffror.


Handhavande

Entrédörr
1. Dra kort
2. Slå PIN-kod (grön lampa tänds)

Belysning
1. Dra kort i kortläsaren för bokad bana 1, 2 eller 3
2. Slå PIN-kod (grön lampa tänds)
3. Tryck **.  Ett kort pipljud hörs (nu är belysningen på bokad bana tänd så länge tidskoden på ditt kort gäller). Tänd endast den bana som ni har bokat (taxan gäller per tänd bana).


Observera. Glöm inte att släcka er tennisbana när ni spelat färdigt. Avgift tas ut under den tid bokad bana lyser.

För att släcka tänd tennisbana
1. Dra kort i kortläsaren
2. Tryck *0* (nu ska grön lampa släckas och belysningen är då avslagen)