Fastighetsägare och väghållare

Eftersläckning

När räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt avslutas räddningsinsatsen. Brandområdet i Ljusdals kommun överlämnades den 9 augusti 2018 till fastighetsägare, för eftersläckning. Det kan handla om släckning av myrstackar och stubbar och att hålla koll på nya bränder.

För att underlätta efterarbetet åtog sig skogsbolagen att samordna bevakning och hantering av eventuella uppblossande bränder. Mellanskog ansvarar för brandområdet i Enskogen, Sveaskog för Ängra och Holmen skog för Nötberget. Kostnaderna fördelas på dig som är fastighetsägare inom brandområdet. Länsstyrelsen ansvarar för luftbevakning, så länge behov kvarstår.

Brandområdet är livsfarligt att beträda

Från den 9 augusti är det förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet i Ljusdals kommun. Undantag från förbudet gäller dig som är boende, fastighetsägare eller rättighetshavare inom området, och uppdragstagare som behöver vistas där för din räkning.

Ett brandområde är farligt för människor och djur även när branden är släckt. Nya bränder kan blossa upp, det kan brinna under marken och träd kan falla ljudlöst.

Begränsningslinjer och trädsäkring

Under brandtiden skapades flera begränsningslinjer (kallas även brandgator). För att förhindra brandspridning har träd avverkats och markvegetation grävts upp. Skogsbolagen samordnar det virke som förts ut från begränsningslinjerna.

Direkt efter bränderna inleddes även trädsäkring av vägar i brandområdet. Mellanskog hanterar virke från brandområde Enskogen, Sveaskog för Ängra och Holmen skog för Nötberget.

Alla virkesvolymer är uppmätta utifrån varifrån de kommer, och alla fastighetsägare kommer att få ekonomisk ersättning för sina volymer, i början av 2019.

Flera myndigheter arbetar intensivt med hur vi bäst kan samordna återställning av områden med begränsningslinjer. I processen är vi beroende av regeringsbeslut kring ekonomiska medel och uppdrag åt statliga myndigheter. Tyvärr gynnas vi inte av det parlamentariska läget i Sverige.

Återställning av enskild väg

Väghållare för enskild väg ansvarar för att skador i vägen återställs. Skador som uppkom i samband med räddningsinsatsen kommer att ersättas ekonomiskt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regeringen har tagit beslut om särskilt stöd till väghållare, för att förstärka och bärighetshöja vägar utöver själva återställningen, så vägarna klarar många tunga transporter på kort tid.  

Det brandskadade virket behöver föras ut så snart som möjligt, för att undvika skadeangrepp och värdeminskning. Skogsbolagen i området har därför gjort snabba insatser tillsammans med aktuella vägföreningar, för att få körbara vägar.