Taxor och avgifter

Taxa för tillsyn
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ny taxa från 1 november 2023: Timavgift 1 170 kronor. En fast prislista ska utarbetats som baseras på den nya timavgiften. Den nya taxan grundar sig på SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, taxekonstruktion. Taxan ska uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet, PKV.

Har du frågor rörande taxor och avgifter tar du kontakt med personerna i kontaktrutan.

Kontakta oss

Sotning och brandskyddskontroll
Peter Nystedt
0651-180 21

Tillsyn
John Nyström
0651-180 22

E-post Räddningstjänsten