Våra skogar

Bild på tätvuxen granskog

Inom Ljusdals kommun finns ca 430.000 ha produktiv skogsmark. Kommunens markinnehav uppgår till ca 5.100 ha exklusive diverse mark i de centrala delarna av tätorterna. Av dessa är ca 4.400 ha produktiv skogsmark. Övrig mark utgörs av t.ex. inägor, myrmark eller kraftledningsgator mm.

Innehavet har en splittrad arrondering där skogarna är spridda över kommunens samtliga delar och bestående av en hel del skiften, några med mycket små arealer. Det förekommer dock några väl sammanhållna större skiften. De största arealerna återfinns i Los och Färila kommundelar. (Se karta - Skog och mark)

Åldersklassfördelningen är mycket ojämn. En stor del av skogsinnehavet har en ålder som överstiger 120 år men endast relativt små arealer i åldrarna mellan 90-119 år.

Det samlade virkesförrådet uppgår till knappt 600.000 m3sk med en tillväxt på ca 20.000 m3sk/år. Tall är det trädslag som dominerar kommunens skogar och utgör ca 65 % av volymen.

Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt PEFC via Skogscertifiering Prosilva AB med medlemsnummer S-1111.