Järvsöbors inställning till besöksnäringen har undersökts

Vy från Stenegård mot Järvsö kyrka. Foto: Linda Mårtensson.

De senaste åren har turismen i Järvsö ökat kraftigt. Medan detta ger fördelar i form av arbetstillfällen och ökat frilufts- och serviceutbud, kommer också kritik mot effekter som stigande bostadspriser, slitage på skog och mark och hårt belastad infrastruktur.

Under maj 2022 genomförde Ljusdals kommun, med hjälp av företaget Enkätfabriken, en enkätundersökning om Järvsöbors inställning till turism och besöksnäring. Syftet med undersökningen är att skapa en rättvis bild av Järvsöbornas attityd till turismutvecklingen i bygden, både fördelar och utmaningar.

Inbjudna att svara på enkäten var 1 000 slumpmässigt utvalda personer över 18 år folkbokförda i Järvsö socken. Totalt svarade 587 personer, det vill säga 59 procent.

- Resultatet visar tydligt att en majoritet av Järvsöborna ser övervägande fördelar med turismutvecklingen. Men utmaningarna finns och behöver tas på allvar, säger Linnéa Van Wagenen, chef för kommunens enhet för strategisk och hållbar utveckling. Tack vare undersökningen vet vi också bättre hur inställningen skiljer sig åt mellan olika grupper.

Av undersökningen framgår att personer i åldern 18-29 år är något mer benägna än de äldre att se utmaningarna med turismutvecklingen, och att crika 30 procent av invånarna tycker det är svårt att få information om och påverka utvecklingen.

Resultatet av enkäten presenterades vid två offentliga möten i Järvsö under tisdagen och hela enkätresultatet kan ses här , 411.4 kB.. I höst ska kommunen att bjuda in till fortsatta dialogträffar om besöksnäringens utveckling.