Kommunen har beviljats över två miljoner kronor – ska arbeta mot problematisk skolfrånvaro

Alla barn ska lyckas i skolan. Det är ett av målen som Ljusdals kommun arbetar för. Tack vare beviljade projektpengar från Europeiska socialfonden ska kommunen ha möjlighet att ta krafttag för att minska antalet elever med hög skolfrånvaro.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har beviljats 2 300 000 kronor från den statliga förvaltningsmyndigheten Europeiska socialfonden. Tack vare bidraget har Ljusdals kommun möjlighet att arbeta i projektform med tidiga insatser riktade till ungdomar, 13-16 år, med låg skolnärvaro och som riskerar utanförskap.

- Förhoppningen är att vi ska skapa bättre arbetssätt så att barn och unga i riskzon upptäcks, fångas upp i ett tidigt skede och får snabb hjälp. Nu kan vi arbeta fokuserat med att forma en arbetsmodell som utgår från ett individbaserat arbetssätt och som kan minska frånvaron, förebygga skolavhopp och förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap, säger Ida Albinsson samordnare skola och socialtjänst.

- Målet är också att skapa större samsyn, likvärdighet och stärka samverkan mellan professionella som arbetar med berörd målgrupp.

Tack vare bidraget kan arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen arbeta med detta under de kommande två och ett halvt åren. Fokus kommer att vara riktat mot kommunens största högstadieskola, Stenhamreskolan årskurs 7-9.

- Att vi blir beviljade medel möjliggör att vi kan starta ett skolsocialt team som ska jobba riktat med målgruppen av elever som har någon form av problematisk skolfrånvaro. Frånvaro som kan leda till lägre meritvärden, ofullständiga betyg, utanförskap och psykisk ohälsa, säger Ida Albinsson.

Personal ska rekryteras till teamet och processen startar inom kort. Det skolsociala teamet ska få i uppdrag att utveckla en gemensam arbetsmodell, att fördjupa samverkan mellan förvaltningarna och att arbeta för att flera elever ska lyckas i skolan. En del i projektet kommer även vara att identifiera främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever med oroande frånvaro.

- Förväntade resultat och effekter av projektet är ökad närvaro, att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet samt ökad samverkan mellan skolan och aktörer med koppling till målgruppen, säger hon.

Fakta

Alla kommuner i Gävleborgs län har ansökt om medel från Europeiska socialfonden och samtliga har beviljats. Det är region Gävleborg som ytterst ansvarar för kommunernas gemensamma projektansökan till ESF och projektet har fått namnet FUN - Främja ungas närvaro. Alla kommuner har olika inriktningar i sina projektansökningar. I Ljusdals kommun har utbildningsförvaltningen (UF) och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) valt att göra en gemensam projektansökan för att arbeta med problematisk skolfrånvaro.