Positivt ekonomiskt resultat för Ljusdals kommun 2023

Idag presenterade kommunens ekonomichef Eric Carlsson det preliminära bokslutet 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det visar på ännu ett starkt ekonomiskt år med 44 miljoner kronor i resultat.

– Det goda resultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter och statsbidrag, men det visar också på en god kostnadskontroll och budgetföljsamhet i verksamheten. De kommande åren innebär dock betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar, förklarar ekonomichef Eric Carlsson.

Överskott skapar förutsättningar
Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) gläder sig åt ett starkt resultat även under 2023 och konstaterar att anställda och förtroendevalda överlag gjort ett mycket bra arbete under året med att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna.

– Vi har några goda år bakom oss vilket bland annat inneburit att vi kunnat återställa tidigare års underskott och stärka kommunens ekonomiska ställning inför kommande års utmaningar. De flesta nämnder och förvaltningar har också gjort ett bra arbete för att komma tillrätta med tidigare obalanser. Trots det osäkra omvärldsläget, hög inflationstakt, hög efterfrågan på kommunala tjänster och hög sjukfrånvaro under året lyckades nämnderna totalt sett ha en ekonomi i balans. Jag ser med tillförsikt framåt och har en stark tro på Ljusdals framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M).

Förändrings- och utvecklingsarbete
Stort fokus finns också i verksamheten på ett förbättringsarbete för att säkerställa effektiva rutiner och processer. Detta ger kommunen en god grund att stå på även om kommande år förväntas bli utmanande från ett ekonomiskt perspektiv.

– Inom kommunens tjänsteorganisation pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att hitta kostnadseffektiva lösningar på framtidens välfärdsutmaningar, vilket är väldigt positivt. Samtidigt är det nödvändigt att det pågående och övergripande arbetet med kostnadseffektiviseringar, verksamhetsförbättringaroch förändrade arbetssätt fortsätter och ger resultat, kommenterar kommundirektör Mikael Björk.

Tuffare tider väntar
Ljusdals kommun redovisar ett starkt resultat, präglat av en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, som stärker det finansiella handlingsutrymmet. De närmaste åren väntar dock flera utmaningar som medför en betydligt kärvare ekonomisk verklighet.

I det korta perspektivet har kommunen ett behov under 2024 att hantera effekter av den lågkonjunktur samhällsekonomin är inne i med ökade pensionskostnader, höga räntekostnader och en fortsatt hög inflation. Vidare minskar statsbidragen från tidigare rekordnivåer relaterat till pandemin.

I det långa perspektivet kommer kommunen att möta stora ekonomiska utmaningar av en allt äldre befolkning vilket kommer kräva investeringar och resurser för den löpande driften.

– Det är glädjande att vi för närvarande har bra ordning i ekonomin. De senaste årens goda ekonomiska resultat gör att vi står bättre rustade inför framtida utmaningar. En ekonomi i gott skick är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna ge våra medborgare en verksamhet av god kvalitet, säger ekonomichef Eric Carlsson.

Fortsatt beredning av årsredovisning 2023
Bokslutsarbetet pågår för närvarande och Ljusdals kommuns slutgiltiga årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen den 11 april och beslutas av kommunfullmäktige den 29 april. Den innehåller en djupare analys och beskrivning av 2023 års ekonomi och verksamhet, en sammanställd redovisning för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) samt revisionens granskningsrapport.

Kontakt
Pernilla Färlin (M), kommunstyrelsens ordförande
0651-181 01, pernilla.farlin@Ljusdal.se

Mikael Björk, kommundirektör
0651-185 47, mikael.bjork@Ljusdal.se

Eric Carlsson, ekonomichef
0651-180 47, eric.carlsson@Ljusdal.se