Samordning av kommunens arbete mot invasiva främmande arter på kommunal mark

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att enheten för strategisk och hållbar utveckling ska samordna kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande arter på kommunal mark.

Främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som med människans hjälp etablerat sig på platser utanför sitt naturliga utbredningsområde. Arterna kan bli invasiva, det vill säga ta över en miljö eller konkurrera ut inhemska arter, om den nya miljön saknar det som i artens normala miljö håller den tillbaka. De här arterna orsakar betydande skada för biologisk mångfald, människors hälsa och ekonomin.

Några invasiva främmande arter är jättebalsamin, parkslide och vresros. När det gäller vresros är det endast den rena arten Rosa rugosa som är invasiv.