Samverkansavtal om förebyggande arbete och insatser inom räddningstjänstens område

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget till avtal om samverkan rörande förebyggande arbete och insatser mellan Räddningstjänsten Ljusdals kommun, Kommunalförbundet Hälsingland och Norrhälsinge Räddningstjänst.

Avsikten med avtalet är att gemensamt mellan räddningstjänsterna planera, utföra och följa upp det förebyggande arbete och insatser som åligger dem. Samverkan ska leda till:

  • Ökad robusthet och hållbarhet över tid
  • Ökad kvalitet
  • Ökad resurs- och kostnadseffektivitet

Arbetet leds av förebyggandesamordnaren.

Varje räddningstjänst är självständig med en egen organisation. Avtalet omfattar inte respektive räddningstjänsts organisatoriska uppbyggnad och struktur.

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.