Serviceplan för kommersiell service i glesbygden

Kommunfullmäktige har antagit styrdokumentet Serviceplan 2022-2026. Serviceplanen beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell service i kommunens glesbygdsområden, bland annat genom uppdrag till butiker i glesbygd att ansvara för varuleveranser till invånare med särskilda behov.

Invånare med särskilda behov som är folkbokförda i kommunen kan via handläggare på omsorgsförvaltningen ansöka om hemsändning av livsmedel och andra dagligvaror.

Butiker som utför hemsändning kan via avtal med Ljusdals kommun får ersättning från kommunen med 200 kronor per kund och order.

Varuförsörjningsplanen som antogs 2012 upphör att gälla i och med antagandet av Serviceplan 2022-2026.