Skolskjutsar

Ansökan

Inför läsåret 2020-2021 måste samtliga elever som önskar skolskjuts med taxi eller busskort göra en ansökan för detta. (Görs varje läsår). Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Handläggningstid

För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om skjuts beviljats, ska ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Vid behov av skolskjuts görs en ansökan via kommunens Självservice.

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor, beroende på ärendetyp.

Nedanstående text är en förenklad sammanfattning av regelverket.
Vid tolkningsfrågor gäller Skolskjutsreglementet.

Rätten till skolskjuts

Den som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, utom i de fall då man valt en annan skola än den kommunen hänvisar till. I vissa fall kan man efter särskild prövning ha rätt till skolskjuts även i andra fall. Rätten till skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen och gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem).

Skolskjutsar av tre slag

Skolskjuts sker i Ljusdals kommun på tre sätt: med X-trafiks linjebussar/tåg, med upphandlade skolbussar och med taxi. För frågor om rätten till skolskjuts eller frågor om busskort eller taxi, kontakta skolskjutssamordnare Joakim Brunner-Palm på 0651-181 64 eller e-post: skolskjuts@ljusdal.se.

Upphandlad skoltrafik

För de upphandlade skolbussarna, som inte finns i X-trafiks tabeller, krävs inget särskilt busskort. Skolbussarna är endast avsedda för elever och kan inte användas av andra resande. Undantag från detta kan beviljas av skolskjutssamordnaren vid speciella skäl och enbart i mån av plats.

Ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller
skolskjutshållplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregleroch anvisad väg. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan eller skolskjutshållplatsen i tid på morgonen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
Kostnader för uppsåtlig åverkan på skolskjutsfordon täcks av vårdnadshavare (ev via hemförsäkring). Elev skall invänta skolskjutsen en bit från vägbanan på anvisad påstigningsplats. Eleven skall stå stilla på hållplatsen tills bussen/bilen stannat. Eleven skall sitta på sin plats och använda säkerhetsbälte under hela färden tills bussen/bilen stannat. 

Gymnasieelevers busskort hos X-trafik

Elever på gymnasiet, och gymnasieelever på andra skolor än Slottegymnasiet som är folkbokförda i Ljusdals kommun, behöver ansöka om nytt busskort via Självservice. Detta görs inför varje nytt läsår. Ansök så snart du vet vilken skola du skall gå på för att hinna få ditt busskort i tid innan skolstart. Innan du fått ditt busskort får du betala eventuella bussresor själv.

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Viktigt meddelande från X-trafik: Första gången busskortet används (även efter återladdning inför nytt läsår) skall den nya biljetten läsas över från biljettmaskinen till kortet. Ta inte bort kortet för tidigt! Då kan läsningen avbrytas och kortet blir obrukbart.

Ladda inte heller in andra biljetter på skolkortet, då även dessa riskerar att gå förlorade. Kommunen eller X-trafik ersätter inte sådana förluster.

Glömt/tappat busskort

Om man glömmer kortet hemma en dag kan man få en engångsbiljett från skolans expedition som ger rätt till hemresa den dagen.

Är kortet stulet, trasigt eller förlorat kan man ansöka om ett ersättningskort via kommunens e-tjänst. Det saknade kortet kommer då att spärras. När borttappade busskort ersätts har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift på 100 kronor. Avgiften skall inte betalas kontant utan faktureras hemmet. Kommunen ersätter inte reskostnader som uppstår i väntan på ett ersättningskort.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall kan det uppstå behov av andra slags transporter än annars. Kontakt tas då direkt med försäkringsbolaget som ordnar den tillfälliga skolskjutsen. Vid problem eller andra behov av skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare.

Här kan du se våran Broschyr "att åka skolskjuts"


Kontakt

Skolskjuts­samordnare
Joakim Brunner-Palm
0651-181 64
skolskjuts@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende? Den blanketten skrivs ut och undertecknas av båda vårdnadshavarna. I övriga fall, använd "Ansökan om skolskjuts utöver huvudregeln".

Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? Skicka då in en ansökan

Tappat bort ditt busskort ?

Relaterade sidor

Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa. Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars.