Dödsboanmälan och bistånd vid begravning

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning ellerdödsboanmälan genomföras. En dödsboanmälan blir aktuellt om den avlidne saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravningen.

Dödsboanmälan får inte ske om:

 • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
 • Någon av dödbodelägarna begär att en bouppteckning ska genomföras
 • Om det råder tveksamheter eller det krävs en omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar ska en bouppteckning förrättas.

Om du har en anhörig som avlidit och saknar tillgångar kontakta socialtjänsten så snart som möjligt för att se om en dödsboanmälan kan genomföras.

För att utreda och skriva en dödsboanmälan behöver socialtjänsten uppgifter från anhöriga som t.ex. kontoutdrag och kopia på begravningskostnaden med mera. Socialtjänsten vill också besöka den avlidnes bostad för att kunna konstatera att inga tillgångar finns.

När en dödsboanmälan är skriven skickar socialtjänsten den till Skatteverket. Kopia skickas till dödsbodelägarna.

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomisk bistånd till dessa kostnader. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaden. Inga andra räkningar får betalas före. Det är därför viktigt att säga upp eventuella autogiron. Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en dödsboanmälan ska göras.

Ta kontakt med socialtjänsten så snart ni tror att det kan bli aktuellt med en dödsboanmälan.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista, urna
 • Gravsten eller gravyr på befintlig gravsten
 • Transport till gravplats
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts det att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige

Socialstyrelsens rekommendationer och Ljusdals kommuns riktlinjer om ett tak på ett halvt prisbasbelopp gäller för alla slags begravningar och omfattar alla sorters kostnader. Uppgifter om aktuellt prisbasbelopp hittar du på SCB.

Dödsboet kan enligt socialtjänstlagen efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden, men inte högre än ett halvt prisbasbelopp enligt Ljusdals kommuns riktlinjer. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, exempelvis obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör tillsammans med realiserbara tillgångar i dödsboet räcka till en värdig begravning.

Vid flera dödsbodelägare ska fullmakt bifogas för den person som får företräda dödsboet gällande ansökan om bistånd till begravningskostnad.