Anmälan av byggnadsåtgärd

Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga. En anmälan om byggnadsåtgärd krävs vanligtvis för:

 • Åtgärder som påverkar en byggnads bärande delar.
 • Rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.
 • Avsevärt ändrad planlösning i en byggnad
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation och vatten- och avlopp.
 • Åtgärder som påverkar en byggnads brandskydd.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk.
 • Uppförande av ett Attefallshus 30 kvadratmeter.
 • Tillbyggnad av ett bostadshus 15 kvadratmeter.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Takkupor.

Kontakta gärna bygglovshandläggningen om du är osäker eller vill veta mer.

Så här gör du en anmälan om byggnadsåtgärd

En anmälan ska innehålla en kontrollplan och så klart själva anmälan. I kontrollplanen anges och kontrolleras att samhällets krav på byggnadens tekniska egenskaper uppfylls. I vissa fall kan det behövas en kontrollansvarig som i så fall ska biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid tekniska samråd, besiktningar med mera.

Ytterligare handlingar som kan behövas för handläggning av ditt ärende är ritningsunderlag, brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, bullerberäkningar, trafikutredning med mera.