Köldmedia

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos Bygg och Miljö.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • årligen rapportera till Bygg och Miljö om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen)
 • känna till och godkänna rapportens innehåll
 • se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till Bygg och Miljö
 • underrätta Bygg och Miljö innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer

Årsrapport för 2023

Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under år 2023 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2024.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; till exempel 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer.
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till Miljöenheten.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till Bygg och Miljö en gång om året. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 2. fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär
 3. förteckning över utrustning
 4. kontaktuppgifter
 5. datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen
 6. namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna
 7. certifierad kylentreprenör (på Incerts webbplats kan du se om din kylentreprenör är certifierad)
 8. total mängd och typ av köldmedier i utrustningen
 9. mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer
 10. mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 11. omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet
 13. vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter – Läckagekontroller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Förbud 1 januari 2020

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2 500 eller mer (till exempel R404A). Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2 500 eller mer
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2 500 eller mer (undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C).

Operatörsbyte

 • Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte till Bygg och Miljö som vi kan ändra i våra register.
 • Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Ändra fakturaadress

Behöver du ändra din fakturaadress behöver du meddela detta till Bygg och Miljö så fort som möjligt.

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till Bygg och Miljö. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.