Agenda 2030, mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

Ljusdals kommun har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Att alla elever fullföljer grundskolan är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Bostads- och samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter i vår kommun är andra viktiga områden för att motverka ojämlikhet. Ljusdals kommun har politiska mål för ett jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle,​ där det framgår att alla människor ska ha makt att forma samhället och sina liv.

Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, slår fast att det allmänna (stat, kommun och deras anställda) ska verka för delaktighet och jämlikhet och att barns rätt ska tas tillvara. Globala målens ledord är ”Leave No One Behind” och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Sverige är en av de mest jämlika länderna i världen men är samtidigt det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Ökade inkomstskillnader och bostads- och arbetsmarknadssegregation är två utmaningar. Att hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden.

Globalt existerar det fortfarande stora skillnader i inkomst och tillgång till resurser såväl inom som mellan världens länder. Enligt en rapport från den globala hjälporganisationen Oxfam, äger en procent av jordens befolkning nästan hälften av världens tillgångar.

Mål 10 har tio delmål. Delmål 10.2 handlar om att till år 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion och socioekonomisk bakgrund, blir inkluderade i det social, ekonomiska och politiska livet.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 10
Rapportera när du upplever att någon beter sig oschysst på nätet.
Höj din röst mot alla typer av diskriminering som du uppmärksammar på din arbetsplats, i din skola eller bland dina vänner.