Agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling 1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 3. God hälsa och välbefinnande 4. God utbildning för alla 5. Jämställdhet 6. Rent vatten och sanitet för alla 7. Hållbar energi för alla 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10. Minskad ojämlikhet 11. Hållbara städer och samhällen 12. Hållbar konsumtion och produktion 13. Bekämpa klimatförändringar 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystemet och biologisk mångfald 16. Fredliga och inkluderande samhällen 17. Genomförande och partnerskap

Klicka på ett av målen för mer information.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agendans 17 mål omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling: Ekonomisk, social och miljömässig.

Presentation av de 17 globala målen

 • Agenda 2030, mål 1: Ingen fattigdom

  Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.

 • Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger

  Mål 2 handlar om att avskaffa hunger. Alla människor ska få äta sig mätta och få bra och näringsriktig mat året om. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.

 • Agenda 2030, mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Mål 3 handlar om att alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen - oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning - ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har avgörande betydelse för våra möjligheter att klara skola, arbete, försörjning och att bidra till vårt samhälles hållbara utveckling.

 • Agenda 2030, mål 4: God utbildning för alla

  Utbildning är en mänsklig rättighet och en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Alla har rätt till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning.

 • Agenda 2030, mål 5: Jämställdhet

  Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet uppnås när alla, oavsett kön, har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

 • Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.

 • Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla

  Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.

 • Agenda 2030, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och en inkomst som går att leva på. Det eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt.

 • Agenda 2030, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • Agenda 2030, mål 10: Minskad ojämlikhet

  Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

 • Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • Agenda 2030, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på att ansvarsfullt sätt. Vi konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du att exempelvis en tredjedel av den mat som produceras slängs? Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Agenda 2030, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation. Förändrat klimat orsakar bland annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla. Mål 13 handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter.

 • Agenda 2030, mål 14: Hav och marina resurser

  Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut.

 • Agenda 2030, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Ljusdals kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.

 • Agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  Alla vi människor i Ljusdals kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

  Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

 • Praktik, kommunikation/evenemang

  Järvsö Sustainable Tourism Summit siktar på att bli Nordens viktigaste hållbarhetskonferens för alla som arbetar med turism och besöksnäring. 2023 blir första året och vi letar nu efter praktikanter som vill vara med och göra det till en framgångsrik, engagerande och tankeväckande upplevelse för alla inblandade.