Agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Alla vi människor i Ljusdals kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi har också rätt att leva i fred och säkerhet utan att vara rädda för våld och förtryck. Alla är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen.

Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i de kommunala och regionala strukturerna. Mål 16 ställer även krav på kommuner för ett mer deltagarbaserat beslutsfattande där ingen grupp utesluts. För att uppnå mål 16 behöver Ljusdal vara en kommun som arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan.

Sverige är ett fredligt land med stark tilltro till rättssystemet, låg korruption och väl fungerande myndigheter. Sveriges omfattande vapenexport är därav en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen. Trots att Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga så misshandlas tusentals barn i Sverige varje år.

Sverige har fått internationell kritik bland annat för vår behandling av nationella minoriteter exempelvis samer, romer och sverigefinnar. Sveriges lagstiftning när det gäller rasistiska organisationer har också fått internationell kritik eftersom den betraktas som svag.

Globalt pågår väpnade konflikter flera håll i världen. Död, mänskligt lidande och omfattande migrationsströmmar är några av effekterna. Inom länder pågår också våld och tortyr. Våld i hemmet förekommer i alla världens länder och kvinnor och barn är de som råkar värst ut.

Mål 16 har 12 delmål ett av dem handlar om att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 16

  • Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar - engagera dig politiskt!
  • Visa civilkurage. Om du ser någon vara våldsam mot någon annan – säg ifrån och anmäl det.
  • Uppmana din kommun till inkludering. Alla har rätt att vara med och påverka i vårt samhälle.