Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger. Alla människor ska få äta sig mätta och få bra och näringsriktig mat året om. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.

På lokal nivå innebär Ljusdals kommuns ansvar för utbildning, vård och omsorg också ansvaret för vissa måltider. Genom att arbeta för minskat matsvinn och hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommunen till att uppfylla mål 2. Måltidsverksamheter bidrar till både gemenskap och mindre risk för undernäring.

Kommunens kontrollansvar för hantering av livsmedel hos livsmedelsföretagare innebär också att matens kvalitet säkras.

Mål 2 har åtta delmål och enligt delmål 2.4 ska vi till år 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion. Vi ska också införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som bidrar till att bevara ekosystem som stärker förmågan att anpassa sig till klimatförändringar. Att arbeta med landsbygdsutveckling i vår kommun är ett sätt att trygga livsmedelsförsörjningen och främja hållbart jordbruk.

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna. Istället är det ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet som är två stora riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard inom djurskydd och har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Samtidigt har vi den lägsta självförsörjningsgraden av livsmedel inom EU.

Globalt har andelen undernärda människor i utvecklingsländerna minskat från 23,3 procent år 1990 till 12,9 procent 2016. Detta trots stora utmaningar med ökad arbetslöshet, höjda energi- och matpriser, extrema väderförhållanden, naturkatastrofer och politisk instabilitet. Siffror från 2016-2017 visar dock att hungern ökat igen.

Visste du att 1/3 av den mat som produceras slängs eller förloras? Genom att inte slänga bort mat bidrar du till att uppfylla mål 2.