Agenda 2030, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och en inkomst som går att leva på. Det eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt.

Generellt i Sverige har vi hög sysselsättning och globalt sett goda löner och arbetsvillkor. Andelen kvinnor som arbetar är högst i hela EU. Trots det finns det utmaningar med otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan könen samt ohälsa kopplad till arbete. Utmaningar är också att öka andelen unga i arbete, att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb samt nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde men Ljusdals kommun stödjer utvecklingen av arbetstillfällen på flera sätt. Näringslivskontoret NärLjus arbetar för ett livskraftigt näringsliv som bland annat ska bidra till fler arbetstillfällen. Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) i samverkan med Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift med arbetslivsinriktade åtgärder, exempelvis kompetenshöjning genom praktik och tidsbegränsade anställningar. Ljusdals kommunala vuxenutbildning spelar en stor roll för nyanländas etablering, yrkesutbildningar och kompetensförsörjning mot näringslivet.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och social-försäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Arbete och ekonomisk tillväxt är beroende av varandra, och för att fattigdomens ska utrotas måste fler människor komma in på arbetsmarknaden.

Mål 8 har 12 delmål. Delmål 8.9 säger att vi senast 2030 ska utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Ljusdals kommun tecknade 2018 ett samarbetsavtal om hållbar turismutveckling med företaget EarthCheck. Ett delmål är att kommunens besöksnäring genom Destination Järvsö ska bli hållbarhetscertifierad enligt de kriterier som arbetats fram genom FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC. Våren 2020 pågår arbete med att beskriva nuläget och vilka insatser som pågår för en mer hållbar besöksnäring i destinationen.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 8

  • Handla lokalt och stöd företag i din närhet. Det ger i det långa loppet en bättre ekonomi där du bor.
  • Handla hållbart från företag som behandlar sina anställda rättvist, använder hållbara material och bryr sig om miljön.
  • Ha koll på dina rättigheter som anställd. Om du har kollektivavtal på jobbet är det bra om du vet vad som ingår i det.