Så jobbar Ljusdals kommun med Agenda 2030

Förstora bilden

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agendans 17 mål omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling: Ekonomisk, social och miljömässig.

Målen i Agenda 2030 är egentligen odelbara. Framgång i ett mål ger positiva effekter för andra mål. Kommunfullmäktige har ändå bestämt att prioritera tre mål fram till år 2030; mål 4, 8 och 11. Inom de prioriterade målen har kommunfullmäktige samtidigt beslutat om fem övergripande uppdrag, riktade till alla som jobbar inom Ljusdals kommun.

Att prioritera tre Agenda-mål innebär inte att kommunen slutar jobba mot de andra målen.

Prioriterade mål:

Övergripande uppdrag:

 • Alla barn ska lyckas i skolan.
 • Kompetensförsörjningen säkras genom livslångt lärande.
 • Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat.
 • Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Ljusdals kommun ska vara
  20 000 invånare år 2030!

Hur ska Ljusdals kommun nå de prioriterade målen och lyckas med uppdragen inom respektive mål?

Alla i kommunkoncernen ska på olika sätt arbeta mot de tre prioriterade målen samt med uppdragen inom respektive mål.

 • Arbetet ska mätas med hjälp av nyckeltal.
 • Arbetet ska redovisas till kommunfullmäktige i årsberättelsen.

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 4, God utbildning för alla

Upppdrag: Alla barn ska lyckas i skolan

En förutsättning för att lyckas i skolan är en bra uppväxt i en trygg miljö.

Nyckeltal:

 • Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel.
 • Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, positiva svar, andel.
 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Uppdrag: Kompetens­försörjningen säkras genom livslångt lärande

Nyckeltal:

 • Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (5,7 % 2019).
 • Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (5,0 %) av befolkningen.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Förstora bilden

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdrag: Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat

Nyckeltal:

 • Företagsklimat, ranking Svenskt näringsliv (plats 255 +1).
 • Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (79,4 % 2020).

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Förstora bilden
Förstora bilden

Uppdrag: Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal:

 • Medarbetarundersökningen.
 • Sjukfrånvaro.
 • Antal sökande per utannonserad tjänst.

Övergripande uppdrag och nyckeltal inom mål 11, Hållbara städer och samhällen

Uppdrag: Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare år 2030

Fler ska vilja och kunna bo i Ljusdals kommun

Nyckeltal:

 • Antal invånare (18 804 år 2021).
 • Demografisk försörjningskvot (0,97).
 • SCB:s medborgarundersökning.

Relaterade bilder som är klickbara för ett större format:

Förstora bilden
Förstora bilden