Revisionsnämnden

Vi är stöd åt styrelser och nämnder. Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Revisionens huvuduppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

Verksamheter som bedrivs inom styrelser och nämnders ansvarsområden ska årligen granskas för att se

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kontaktuppgifter till revisorerna:

Sakkunnigt biträde:

Revisorernas uppdrag

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen, och därigenom också främja kommunens utveckling.

För att garantera revisorernas opolitiska position kan revisorerna inte väljas till styrelser och nämnder. Revisorerna granskar självständigt och även om de är medlemmar i politiska partier är de partipolitiskt obundna i sitt arbete som revisorer.

Exempelvis granskar revisorerna alltid om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

En årlig revisionsberättelse lämnas av revisionen till kommunfullmäktige där revisorerna lämnar en samlad bedömning. Revisorerna ska i revisionsberättelsen tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, alternativt välja att rikta anmärkning eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter. Detta utgör ett underlag för fullmäktiges beslut om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Om revisorerna har riktat anmärkning ska fullmäktige ta ställning till om anmärkning också ska framställas från fullmäktige. En anmärkning från revisorerna kvarstår dock alltid oavsett fullmäktiges beslut.

Även de kommunala bolagen granskas utifrån ett likartat synsätt genom utsedda lekmannarevisorer.

Revision enligt aktiebolagslagen sker dock av auktoriserade revisorer.

Regelverk för revisorerna
Revisionens arbete genomförs på kommunfullmäktiges uppdrag och ska bland annat utgå från revisionsreglemente, kommunallagen och andra tillämpbara författningar samt God revisionssed inom kommunal verksamhet. Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunnigt biträde. I vår kommun är det Mikael Lindgren, KPMG som biträder revisorerna.

Revisorernas reglemente

Lekmannarevision i kommunala företag

Syftet med lekmannarevision inom bolag är att granska om verksamheten lever upp till ägarens eller kommunfullmäktiges mål och beslut, verksamhetens effektivitet och intern kontroll i bolaget.

Lekmannarevisionens uppdrag kan utöver vad lagstiftning uttalar beslutas av kommunfullmäktige genom ägardirektiv. Lekmannarevisionens uppdrag är tydligt formulerat i aktiebolagslagen där det framkommer att arbetet till stor del är likt kommunens revisorer, arbetet ska genomföras med samma synsätt, principer och tillvägagångsätt som utgångspunkt och ska utgå gå från revisionsprocessen i god revisionssed i kommunal verksamhet.

De lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige i bolag ska väljas ur gruppen kommunens revisorer. En lekmannarevisor har att avtalsbaserat civilrättsligt uppdrag och arbetet kompletterar revisionen enligt aktiebolagslagen.

Ordförande

Björn Brink (C)
bjorn.brink@ljusdal.se

Kontakt KPMG

Mikael Lindberg
Rådgivare offentlig sektor
070-358 87 06
mikael.lindberg@kpmg.se